Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Isikuandmete kaitse üldmääruse ning isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni näide
Kirsika Berit Reino
2024 4, Lk 304 - 315
...Artiklis antakse ülevaade kahe sellekohase õigusakti, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu isikuandmete kaitse......Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruse ning......Liidu Nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruse ning Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel...
Tõendi lubatavuse Euroopa Liidu direktiivi vajalikkus
Mileen Arbma
2024 1, Lk 66 - 75
...Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 82 lõike 2......lepingu (ELTL) artikli 82 lõike 2 kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt...... Täiendavalt sätestab ELTL artikli 86 lõige 3, et Euroopa Prokuratuuri asutamise määrusega kinnitatakse mh menetlusreeglid...
Miks ei saa ECN+ direktiivi Eesti õigusesse üle võtta „täiesti praktiliste võimalustega (lühike vastus on: väärteomenetluse kaudu)“? Konkurentsijärelevalvemenetlus
Käddi Tammiku, Andra Laurand, Tanel Kalmet
2023 2, Lk 120 - 138
...2017. aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku......Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku direktiiviks......ettepaneku direktiiviks, mille eesmärk oli tõhustada Euroopa konkurentsivõrgustiku volitusi Euroopa Liidu toimimise...
Acte clair’i doktriin: kas ka ise clair?
Mart Parind
2021 10, Lk 746 - 755
...on Eesti kohtud seisuga 26. november 2021 esitanud Euroopa Kohtule 35 eelotsusetaotlust. Kui Eesti kui n-ö noore......Eesti kui n-ö noore liikmesriigi kohtute praktikas on Euroopa Kohtuga konsulteerimine alles hoogu kogumas, siis...
Euroopa pärimismääruse kohaldamise praktika
Eve Põtter
2021 9, Lk 676 - 681
...Euroopa pärimismääruse üheks eesmärgiks oli kõrvaldada takistused......kohtualluvuse ja kohalduva õiguse reeglid ning loodi ühtne Euroopa pärimistunnistuse vorm, tänu millele võis esmapilgul......tekib kord, mille järgi ühte pärimisasja lahendatakse Euroopa Liidu puhul üksnes ühes liikmesriigis ning pärijatel...
Euroopa Liidu direktiivide mõistmine ja mõju
Carri Ginter, Piret Schasmin
2021 2, Lk 140 - 159
...Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288 sätestab, et......liikmesriikides ebaühtlane ja kohati vigaderohke, on Euroopa Kohus välja kujundanud praktika, mille kohaselt võivad...... menetlusdokumentides, kohtusaalis ja otsustes torkavad Euroopa Liidu õiguse kohta läbivalt silma kaks olulist valearusaama...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»