Menüü

Siit leiate kogu informatsiooni Sihtasutuse Iuridicum andmetöötluse põhimõtete kohta. Sihtasutuse eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärseks ja teie õigusi austavaks partneriks

Mõistete all leiate nende sõnade tähendused, mida  Privaatsus-tingimustes tihti kasutatakse ning esitatakse suure algustähega

1. MÕISTED
1.1 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Sihtasutusel Iuridicum teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, juriidilisest isiku Kliendi füüsilisest isikust esindaja, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on Sihtasutusel Iuridicum Isikuandmeid.
1.2 Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Sihtasutuse Iuridicum Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4 Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
1.5 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Sihtasutuse Iuridicum Teenuseid.
1.6 Leping on Sihtasutuse Iuridicum ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7 Kasutustingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad kehtivad kõigi kasutajate ja külastajate suhtes, kes külastavad Sihtasutuse Iuridicum veebilehti.
1.8 Veebileht on Sihtasutuse Iuridicum veebilehed: https://www.iuridicum.ee, https://juridica.ee, https://www.juridicainternational.eu, https://www.pohiseadus.ee.
1.9 Külastaja on isik, kes kasutab Sihtasutuse Iuridicum Veebilehte.
1.10 Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
1.11 Teenused on igasugused Sihtasutuse Iuridicum poolt pakutavad teenused ja tooted, s.h Sihtasutuse Iuridicum Tooteportfelli kuuluvad infoühiskonna teenused.
1.12 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.13 Sihtasutuse Iuridicum Andmekaitse eest vastutav isik on isik, kes järgib Sihtasutuses Iuridicum Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
1.14 Suhtluskanalid on Sihtasutuse Iuridicum poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend, s.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlus-liinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.15 Tooteportfell on Sihtasutuse Iuridicum osutatavad teenused ja tooted, mille kirjeldus on kättesaadav Sihtasutust Iuridicum tutvustavalt lehelt.
1.16 Kasutajakonto on Andmesubjekti personaalne kasutajakonto, mis eelkõige annab ligipääsu Sihtasutuse Iuridicum digitaalsetele toodetele ning mille kaudu Klient ennast identifitseerib vastavalt Sihtasutuse Iuridicum kasutustingimustele.  
Privaatsustingimustes, Lepingus, Kasutustingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

Üldsätetest leiate informatsiooni selle kohta, kes on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal käesolevad Privaatsus-tingimused kohalduvad

2. ÜLDSÄTTED
2.1 Sihtasutus Iuridicum on juriidiline isik asukohaga Näituse 20 Tartu 50409.
2.2 Isikuandmeid võib Sihtasutuses Iuridicum töödelda:
(1) vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
(2) volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
(3) vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3 Käesolevad Sihtasutuse Iuridicum Privaatsustingimused on Sihtasutuse Iuridicum ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Kasutustingimuste lahutamatu osa.
2.4 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Sihtasutuse Iuridicum töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Sihtasutuse Iuridicum valduses olevate Isikuandmetega.
2.5 Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

Siit leiate peamised põhimõtted, milles Sihtasutus Iuridicum alati lähtub ja kinni peab Töödeldes teie Isikuandmeid

3. PÕHIMÕTTED
3.1 Sihtasutus Iuridicum lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2 Sihtasutuse Iuridicum eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3 Sihtasutuse Iuridicum kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
(1) Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
(2) Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse;
(3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, muuhulgas läbi just selleks eesmärgiks loodud Kasutajakonto;
(4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Andmesubjektil on võimalik igakordselt tutvuda konkreetsel eesmärgil Töötlemise kindlaksmääratud eesmärgiga;
(5) Minimisatsioon. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Sihtasutus Iuridicum minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;
(6) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult. Sealjuures on Sihtasutus Iuridicum loonud selleks otstarbeks Kasutajakonto, mille kaudu Andmesubjekt saab ise soovi korral enda andmete ajakohasust kontrollida ja vajadusel parandada;
(7) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Sihtasutus Iuridicum soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Sihtasutus Iuridicum andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Sihtasutus Iuridicum saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Sihtasutus Iuridicum vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Säilitamise tähtajad Töötlemise erinevate eesmärkide puhul on välja toodud käesolevates Privaatsustingimustes;
(8) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Sihtasutus Iuridicum omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel;
(9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Sihtasutus Iuridicum tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.
3.4 Sihtasutus Iuridicum lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Andmekaitse eest vastutavalt isikult.

Siit leiate info sellest, kuidas  Isikuandmeid kogume

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
4.1 Sihtasutuse Iuridicum kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
(1) Andmesubjekti poolt Sihtasutusele Iuridicum avaldatud Isikuandmed;
(2) Andmesubjekti ja Sihtasutuse Iuridicum tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
(4) Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Kasutajakonto kasutamisel);
(5) Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
(6) Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed (nt tööandja edastatud andmed registreerimaks töötaja Sihtasutuse Iuridicum korraldatavale üritusele);
(7) Sihtasutuse Iuridicum poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Siit leiate info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel teie Isikuandmeid Töödelda võime

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED
5.1 Sihtasutus Iuridicum Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Sihtasutuse Iuridicum vaheline Leping.
5.2 Nõusoleku alusel Töötleb Sihtasutuse Iuridicum isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Sihtasutus Iuridicum põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel. Nõusoleku alusel töötleb Sihtasutus Iuridicum Isikuandmeid nt uudiskirja ja pakkumiste saatmiseks ning selline nõusolek on tähtajatu ja kehtib kuni Andmesubjekti poolt selle tagasivõtmiseni.
5.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikuandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Sihtasutus Iuridicum võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
(2) Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
(3) Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
(4) Kliendiga suhtlemine;
(5) Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
(6) Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.
Lepingu sõlmimiseks Andmesubjekti nimel või huvides võib esitada taotluse juriidiline isik, millisel juhul teavitab Sihtasutus Iuridicum sellekohasest teavitusest esimesel võimalusel Andmesubjekti.
Lepingu alusel töötlemisel säilitame Isikuandmeid kuni Lepingu lõppemisest on möödunud kolm aastat.
5.4 Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Sihtasutus Iuridicum tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:
(1) tööle kandideerija poolt Sihtasutusele Iuridicum töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;
(2) tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;
(3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotisaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.
Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Sihtasutus Iuridicum töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse.
5.5 Õigustatud huvi tähendab Sihtasutuse Iuridicum huvi enda majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Sihtasutuse Iuridicum Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Sihtasutusel Iuridicum on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
(1) usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
(2) kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
(3) veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Sihtasutuse Iuridicum kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
(4) kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
(5) Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevatel Veebilehtedel;
(6) teeninduse monitooring. Sihtasutus Iuridicum võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Sihtasutusele Iuridicum on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
(7) võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
(8) organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning Sihtasutuse Iuridicum siseselt sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;
(9) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
(10) õigusteaduslike teoste loomiseks, koostamiseks, kirjastamiseks.
Üldiselt säilitab Sihtasutus Iuridicum andmeid kuni kuus kuud.
5.6 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Sihtasutus Iuridicum Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.7 Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Sihtasutus Iuridicum hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. Vastavad uued Töötlemise eesmärgid on alati avalikud Töötlemistoimingute registris (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Sihtasutus Iuridicum võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;
(2) Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Sihtasutuse Iuridicum vahelist seost;
(3) Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid;
(4) kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu.
5.8 Eelnevast tulenevalt Töötleb Sihtasutus Iuridicum eelkõige järgnevaid Isikuandmed järgnevatel eesmärkidel:
(1) Nimi
a. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
b. Üritustele registreerimiseks, osalejate nimekirjade avaldamiseks ning üritusi tutvustatavates materjalides;
c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
d. Autorite kajastamiseks õigusteaduslikes teostes, andmebaasides ja Veebilehel;
(2) E-posti aadress
a. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
b. Üritustele registreerimiseks ja vastava teabe edastamiseks;
c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
d. Autorite kajastamiseks õigusteaduslikes teostes, andmebaasides ja Veebilehel;
(3) Maakond
a. Äritegevusega seotud analüüsiks pärast Isikuandmete anonüümimist;
b. Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(4) Sugu
a. Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks;
b. Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(5) Keel
a. Kliendisuhtluseks;
(6) Sünniaeg
a. Äritegevusega seotud analüüsiks;
b. Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(7) Isikukood
a. Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks;
(8) Töökoht
a. Lepingu täitmiseks;
b. Statistilistel eesmärkidel;
c. Üritustele registreerimiseks, osalejate nimekirjade avaldamiseks ning üritusi tutvustatavates materjalides;
d. Autorite kajastamiseks õigusteaduslikes teostes, andmebaasides ja Veebilehel.
(9) Akadeemiline tegevus, s.h teaduskraad:
 a. Statistilistel eesmärkidel;
 b. Üritustele registreerimiseks, osalejate nimekirjade avaldamiseks ning üritusi tutvustatavates materjalides;
 c. Autorite kajastamiseks õigusteaduslikes teostes, andmebaasides ja Veebilehel.

Siit leiate informatsiooni, millal võime teie Isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
6.1 Sihtasutus Iuridicum teeb koostööd isikutega, kellele Sihtasutuse Iuridicum võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Sihtasutusega Iuridicum kaastööde autorid, toimetuskolleegiumid, trükikojad, reklaami- ja turunduspartnerid,  kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
(1) vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
(2) Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Sihtasutuse Iuridicum juhistele ning kehtiva lepingu alusel.
6.3 Olulisemateks volitatud töötlejateks on Sihtasutuse Iuridicum puhul:
(1) Uudiskirjade koostamise ja edastamise koostööpartner: Sendsmaily OÜ Paldiski mnt 29 Tallinn 10612;
(2) Sihtasutuse Iuridicum veebilehe arendaja: Tulipart OÜ Timuti 13-5 Tallinn 10319;
(3) Eesti õigusteadlaste päevade koostööpartner: Publicon OÜ Väike-Turu 8 Tartu 51013;
(4) Sihtasutuse Iuridicum andmebaaside osas teadusandmebaasid, mis on nimetatud Veebilehtedel;
(5) Sihtasutus Iuridicum koostööpartnerid õigusteadusliku sisu koostamisel ja kirjastamisel (nt Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne).
6.4 Sihtasutus Iuridicum avalikustab teatud juhtudel isikuandmeid, näiteks artiklite autorite andmed teadusandmebaasides või üritustel osalejate nimekirjad Veebilehtedel.
6.5 Sihtasutus Iuridicum ei edasta Isikuandmeid väljapoole  Euroopa Liitu ning kui selline edastus toimub, siis rangelt kooskõlas seaduse nõuetega.        

Siit leiate kirjelduse, kuidas teie Isikuandmeid kaitseme ning kust leida infot isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
7.1 Sihtasutus Iuridicum säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Sihtasutuse Iuridicum poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2 Sihtasutuse Iuridicum on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3 Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Iuridicum tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Sihtasutuse Iuridicum kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

Sihtasutuse Iuridicum Teenused ei ole suunatud Lastele

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1 Sihtasutuse Iuridicum Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2 Sihtasutuse Iuridicum ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13. aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele).
8.3 Juhul kui Sihtasutuse Iuridicum saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Iuridicum endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

Teie Isikuandmed kuuluvad teile ning siit leiate informatsiooni, millised on teie õigused oma Isikuandmete kaitsel

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:
(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Sihtasutusele Iuridicum oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
(2) Sihtasutusele Iuridicum antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta Kasutajakontol või  pöördudes Sihtasutuse Iuridicum poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 14. 
9.2 Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. Andmesubjektil on võimalik saada teavet mh Kasutajakontolt.
(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
(3) Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada ka oma Kasutajakontol.
(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
(5) Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
(7) Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Sihtasutus Iuridicum võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Automatiseeritud Töötlus või osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmeid. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandmete Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
(9) Kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
10.1 Õiguste teostamine:
(1) Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Sihtasutuse Iuridicum või  Sihtasutuse Iuridicum Andmekaitse eest vastutava isiku poole punktis 14 toodud kontaktandmetel.
10.2 Kaebuste esitamine:
(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Sihtasutuse Iuridicum ja Sihtasutuse Iuridicum Andmekaitse eest vastutava isiku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
(2) Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid .

Siit leiate informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas teie saate selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD
11.1 Sihtasutus Iuridicum võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja veebilehitseja poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2 Sihtasutus Iuridicum kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3 Sihtasutus Iuridicum kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Sihtasutus Iuridicum partnerite Veebilehed, mis on seotud Sihtasutuse Iuridicum Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist Sihtasutus Iuridicum ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
11.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebilehitsejas.
11.5 Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

Siin oleme toonud kõik dokumendid ja korrad, mille kaudu saate enda õigusi kõige paremal viisil teostada ja teada, kuidas teie Isikuandmeid hoiame ja Töötleme

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD
12.1 Sihtasutuse Iuridicum Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
(1) Kasutajakonto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Sihtasutuses Iuridicum olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
(2) All About Cookies (inglisekeelne); Your Online Choices ; About Ads ; Network Advertising , (inglisekeelsed)Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

Siit leiate  kontaktandmed

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON
13.1 Sihtasutuse Iuridicum Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
(1) Sihtasutusega Iuridicum saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil: iuridicum@iuridicum.ee.
(2) Sihtasutuse Iuridicum andmekaitse eest vastutavaks isikuks on juhatuse liige, kellega on võimalik võtta ühendust e-posti aadressil: iuridicum@iuridicum.ee.

Siin on toodud informatsioon Privaatsus-tingimuste kehtivusest ja muudatustest

14.MUUD TINGIMUSED
14.1 Sihtasutusel Iuridicum on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Iuridicum Andmesubjekte Sihtasutuse Iuridicum koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil.