Menüü

Kokkuvõte

23. oktoobril 2018 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi (EL) 2018/1673, mis käsitleb rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil. Direktiiv harmoneerib rahapesukuriteo mõiste ning selle eest kohaldatavad karistused Euroopa Liidu liikmesriikides, minnes senisest rahvusvahelisest õigusest mitmes aspektis kaugemale. Direktiiv tuleb Eesti õigusesse üle võtta 2020. aasta 3. detsembriks. Kuigi direktiiv järgib suures osas juba varem rahvusvahelistes õigusaktides sätestatut, võib sellel siiski olla suur mõju karistusseadustiku § s 394 sätestatud rahapesukuriteo sisustamisele ning Eesti kohtute pädevusele selle tõlgendamisel.

Artiklis antakse ülevaade direktiivi sisust ning selle suhtest Eesti riigisisese õigusega. Autor leiab, et Eesti õigus on direktiiviga enamjaolt kooskõlas, kuid Riigikohtu tõlgendused, mis piiravad rahapesukoosseisu ebamõistlikult laia kohaldamisala, võivad tulevikus tingida Euroopa Liidu Kohtult eelotsuse küsimist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse