Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Miks ei saa ECN+ direktiivi Eesti õigusesse üle võtta „täiesti praktiliste võimalustega (lühike vastus on: väärteomenetluse kaudu)“? Konkurentsijärelevalvemenetlus
Käddi Tammiku, Andra Laurand, Tanel Kalmet
2023 2, Lk 120 - 138
...2017. aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku......Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku direktiiviks......ettepaneku direktiiviks, mille eesmärk oli tõhustada Euroopa konkurentsivõrgustiku volitusi Euroopa Liidu toimimise...
Acte clair’i doktriin: kas ka ise clair?
Mart Parind
2021 10, Lk 746 - 755
...on Eesti kohtud seisuga 26. november 2021 esitanud Euroopa Kohtule 35 eelotsusetaotlust. Kui Eesti kui n-ö noore......Eesti kui n-ö noore liikmesriigi kohtute praktikas on Euroopa Kohtuga konsulteerimine alles hoogu kogumas, siis...
Euroopa pärimismääruse kohaldamise praktika
Eve Põtter
2021 9, Lk 676 - 681
...Euroopa pärimismääruse üheks eesmärgiks oli kõrvaldada takistused......kohtualluvuse ja kohalduva õiguse reeglid ning loodi ühtne Euroopa pärimistunnistuse vorm, tänu millele võis esmapilgul......tekib kord, mille järgi ühte pärimisasja lahendatakse Euroopa Liidu puhul üksnes ühes liikmesriigis ning pärijatel...
Euroopa Liidu direktiivide mõistmine ja mõju
Carri Ginter, Piret Schasmin
2021 2, Lk 140 - 159
...Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288 sätestab, et......liikmesriikides ebaühtlane ja kohati vigaderohke, on Euroopa Kohus välja kujundanud praktika, mille kohaselt võivad...... menetlusdokumentides, kohtusaalis ja otsustes torkavad Euroopa Liidu õiguse kohta läbivalt silma kaks olulist valearusaama...
Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja selle (võimalik) rikkumine loovutamisest keeldumise alusena Euroopa vahistamismääruse korral. Euroopa Kohtu 25. juuli 2018. a otsus asjas Minister for Justice and Equality vs. LM
Anneli Soo
2018 10, Lk 778 - 783
...peaaegu automaatsena toimivat loovutamismenetlust Euroopa vahistamismääruse asjades inimõigusi põhjendamatult......loovutamismenetluse inimõigussõbralikumaks muutmiseks Euroopa Kohtus algas 5. aprillil 2016, mil Euroopa Kohus langetas...
Sideandmed ja nende säilitamise olulisus
Karel Virks
2018 8, Lk 581 - 596
...isikute põhiõigustesse ja -vabadustesse. Seda väidet kaitstakse Euroopa Kohtu kohtuasjas Digital Rights Ireland ja kohtuasjas......isikute põhiõigused ja -vabadused. Puudu on jäänud Euroopa Kohtu seisukohtade õigusliku ja praktilise paikapidavuse...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»