Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa Liidu direktiivide mõistmine ja mõju
Carri Ginter, Piret Schasmin
2021 2, Lk 140 - 159
...Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288 sätestab, et......liikmesriikides ebaühtlane ja kohati vigaderohke, on Euroopa Kohus välja kujundanud praktika, mille kohaselt võivad...... menetlusdokumentides, kohtusaalis ja otsustes torkavad Euroopa Liidu õiguse kohta läbivalt silma kaks olulist valearusaama...
Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja selle (võimalik) rikkumine loovutamisest keeldumise alusena Euroopa vahistamismääruse korral. Euroopa Kohtu 25. juuli 2018. a otsus asjas Minister for Justice and Equality vs. LM
Anneli Soo
2018 10, Lk 778 - 783
...peaaegu automaatsena toimivat loovutamismenetlust Euroopa vahistamismääruse asjades inimõigusi põhjendamatult......loovutamismenetluse inimõigussõbralikumaks muutmiseks Euroopa Kohtus algas 5. aprillil 2016, mil Euroopa Kohus langetas...
Sideandmed ja nende säilitamise olulisus
Karel Virks
2018 8, Lk 581 - 596
...isikute põhiõigustesse ja -vabadustesse. Seda väidet kaitstakse Euroopa Kohtu kohtuasjas Digital Rights Ireland ja kohtuasjas......isikute põhiõigused ja -vabadused. Puudu on jäänud Euroopa Kohtu seisukohtade õigusliku ja praktilise paikapidavuse...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»