Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu pädevus rahvusvaheliste kohtualluvuse kokkulepete kehtivuse hindamisel. Brüsseli I määruse artikli 23 kontekst
Andreas Veeret
2009 6, Lk 395 - 404
...Euroopa Ühenduse siseturu moodustamine ja rahvusvahelise kaubanduse......vaidluse korral pädev nendevahelist vaidlust lahendama. Euroopa Liidus kehtestab nõuded tsiviil- ja kaubandusvaidluste......kaubandusvaidluste lahendamise kohtualluvuse kokkulepetele Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 44/2001 (Brüsseli I määrus...
Intellektuaalomandi kaitse ja paralleelimport
Carri Ginter
2009 3, Lk 159 - 172
...intellektuaalset omandit käsitlevad kohtuvaidlused. Liitumisel Euroopa Liiduga hakkasid Eesti suhtes kehtima nii Euroopa......Euroopa Liiduga hakkasid Eesti suhtes kehtima nii Euroopa Liidu siseturgu kui ka intellektuaalset omandit puudutavad...
Vaenu õhutamise süüteokoosseisuga kaitstav õigushüve
Erkki Hirsnik
2009 1, Lk 47 - 58
...kehtivat vaenu õhutamise regulatsiooni, ning teiseks on Euroopa Liidu tasandil üles näidatud initsiatiivi kriminaliseerida......tasandil üles näidatud initsiatiivi kriminaliseerida kogu Euroopas holokausti ja muude mastaapsete kuritegude eitamine...
Keskkonnamõju strateegilise hindamise tõhususest
Pihel Sarv
2008 10, Lk 686 - 692
...Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ teatavate......hindamise direktiivi preambuli kohaselt tugineb see Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 174, mis sätestab......strateegilise hindamise direktiivi kui ka selle ülevõtmiseks Euroopa Liidu liikmesriikide poolt rakendatud meetmete tõhusust...
Ebaseaduslik riigiabi ja selle tagasinõudemenetlus
Siret Saks
2008 10, Lk 693 - 701
...Tulenevalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 87 lõikest 1 on igasugune......antav abi põhimõtteliselt ühisturuga kokkusobimatu. Euroopa Komisjon võib teatud tingimustel siiski otsustada......tagastamine. Esimesed riigiabi tagasinõude otsused tegi Euroopa Komisjon 1990. aastatel. Alates nõukogu määruse (EÜ...
See keeruline Internet
Anu Uritam
2008 9, Lk 621 - 626
...hiskonna teenuse seaduse § 9 kitsendavalt ja Euroopa Liidu direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud......tõlgendada InfoTS § 9 kitsendavalt ja Euroopa Liidu direktiivis 2000/31/EÜ *5 (e‑kaubanduse...
Alusetu rikastumise regulatsiooni ühtlustamine Euroopa Liidus
Age Värv
2008 4, Lk 230 - 239
...Euroopa eraõiguse ühtlustamise protsess mõjutab ka Eesti eraõiguse arengut......eraõiguse arengut, seda ka juhul, kui ei ole tegemist Euroopa Liidu tasandil vastuvõetud, liikmesriikide jaoks...... liikmesriikide jaoks kohustuslike õigusaktidega. Nii näiteks on Euroopa lepinguõiguse põhimõtted (Principles of European...
«eelmine lehekülg  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  järgmine lehekülg»