Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta jõustus 2001. aasta juunis, liikmesriigid pidid selle nõuded ellu viima 2004. aasta juuliks. Keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi preambuli kohaselt tugineb see Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 174, mis sätestab ühenduse keskkonnapoliitika eesmärgid ja printsiibid, ning artiklile 6, mis kehtestab nõude integreerida keskkonnakaalutlused ühenduse poliitika ja tegevuse määratlemisse, selleks et edendada jätkusuutlikku arengut. Artiklis 174 nimetatud põhimõtetest on keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse kontekstis olulisimad ettevaatusprintsiip ja kaitstuse kõrge taseme saavutamise eesmärk. Nimetatud keskkonnaõiguse põhimõtete elluviimiseks on vältimatult vajalik keskkonnakaalutluste arvessevõtmine juba strateegiliste otsuste langetamise staadiumis.

Artiklis uuritakse, kuidas oleks võimalik keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse abil tagada eesmärgiks seatud keskkonnaõiguse põhimõtete elluviimine. Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja tingimused, mida tuleks keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse eesmärgipärasel läbiviimisel täita. Autori arvates on selliste tingimuste abil võimalik uurida nii keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi kui ka selle ülevõtmiseks Euroopa Liidu liikmesriikide poolt rakendatud meetmete tõhusust. Samuti saab väljatöötatud nõuded võtta aluseks direktiivi ja selle alusel antud õigusaktide edukuse hindamisel halduspraktikas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse