Menüü

Kokkuvõte

Äriühingu juhtimisel võib äriühingu huvides olla ka äriühinguga seotud isikute huvidega arvestamine. Sellisteks isikuteks võivad olla äriühingu osanikud, aktsionärid, võlausaldajad või töötajad. Nende isikute huvidest lähtumise korral on asjakohane rääkida äriühingu huvidest laiemas mõttes, sest see ei hõlma mitte üksnes kitsalt äriühingu kui juriidilise isiku huve, vaid ka äriühinguga seotud isikute huve.

Sõltuvalt äriühingu majanduslikust seisust võivad kitsamas mõttes äriühingu huvid ja äriühinguga seotud isikute huvid ühtida või olla vastukäivad. Olukorras, kus äriühing on maksejõuline, on üldjuhul äriühingu, võlausaldajate, osanike või aktsionäride ja töötajate huvides äriühingu tegevuse jätkamine ja äriühingu vara suurendamine. Samas võivad äriühingu majandusliku olukorra halvenedes äriühingu, võlausaldajate, töötajate ja osanike või aktsionäride huvid muutuda vastukäivateks. Äriühingu makseraskuste ajal ilmneda võivate võlausaldajate, äriühingu ja osanike või aktsionäride huvide vastukäivuse tõttu on oluline, et juhatuse liikmed oma kohustusi äriühingu makseraskuste ajal nõuetekohaselt täidaksid. Vastasel juhul võib juhatuse liige tegutseda vastuolus äriühingu huvidega laiemas mõttes.

Eelnev tõstatab küsimuse selle kohta, kas ja millises ulatuses on juhatuse liikmetel kohustus äriühingu juhtimisel võlausaldajate huvisid äriühingu huvidele ja äriühinguga seotud teiste isikute huvidele eelistada. Käesoleva artikli peamine eesmärk ongi uurida, kas äriühingu juhatuse liikmetel on makseraskuste süvenemise korral kohustus võlausaldajate huvidest lähtuda. Kõrvaleesmärgina uuritakse, kas võlausaldajate huvidest lähtumise kohustuse olemasolu korral vajab kehtiv regulatsioon täiendamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse