Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Juriidiliste isikute kriminaalvastutusest
Hans Joachim Hirsch
1996 1, Lk 17 - 24
...tunnustatud mitte ainult tsiviilõiguses, vaid ka halduskaristusõiguses (Saksa HOS § 30). Vaidlus käib tegelikult üksnes......kaheldud juriidiliste isikute süüvõime olemasolus halduskaristusõiguse puhul. Asja ei muuda ka väide, et viimane kehtib...
Õiget õigust otsimas
Marju Luts
1996 1, Lk 41 - 43
...ning alles seejärel võib saada juristidiplomi. Mõlemad printsiibid on tegelikult pärit juba 19. sajandist, kui ajaloolise...
Mõtteid kriminaalõiguse reformi hetkeseisust
Uno Lõhmus
1997 9, Lk 445 - 447
Eesti on olude sunnil olnud kogu iseseisvusaja, rääkimata annektsiooniperioodist, Vene kriminaalõiguse mõjusfääris. Meenutagem. 9. novembril 1918 tunnistati Eesti Vabariigi territooriumil maksvaks Vene ...
Mõtteid karistusseadustiku eelnõust
Karl Kimmel, Peeter-Uno Rahi
1997 9, Lk 447 - 450
...Prantsuse kriminaalõiguses. Nimelt kriminaalõiguses, aga mitte karistusõiguses. Viimast seal ei tunta. Seletuskirjas väidetakse......haldusõigus asendada uue väljamõeldud õigusharuga – karistusõigusega. Kuidagi ei oska taibata, mida sellega tahetakse saavutada...
Eesti karistusseadustiku üldosa eelnõust
Erich Samson
1998 2, Lk 58 - 62
Ma mõistan Eesti püüdeid teha uus karistusseadustik. Selle loomine on üks osa väga laiaulatuslikust õigus- ja majanduspoliitilisest arengust Eestis. Juba ainuüksi Eesti majandussüsteemi suurejooneline ümberkorraldamin ...
Kas Carolina II?
Karl Kimmel
1999 2, Lk 87 - 91
...karistusseadustikuga ning kriminaal- ja haldusõigus karistusõigusega. See oleks tagasiminek kaugesse minevikku, mil õigusloome......aga käsitletava probleemi aluseks on karistus, siis karistusõiguseks. Kuid see ei kaota kriminaalõiguse eksistentsi ega...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
...kohtuotsuses tunnustust leidnud rahvusvahelise õiguse printsiibid, rõhutas nende põhimõtete kajastumist ÜRO põhikirjas ja......rahulepingutes. Samas jättis resolutsioon Nürnbergi printsiibid formuleerimata [11, lk 1019]. Nürnbergi kohtuotsus koosneb...
Kriminaalkaristus majandusettevõtetele
Erich Samson
1999 8, Lk 366 - 370
...karistatavuse karistusõigusdogmaatilisi lähtekohti. Kõigepealt käsitlen karistusõigusealases kirjanduses nimetatud põhjusi juriidiliste isikute......nõutakse ka Saksamaal ning seda peamiselt kolmes karistusõiguse valdkonnas. Esiteks majanduskaristusõigus (investeerimispettused...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalõigus
Jaan Sootak
1999 4, Lk 176 - 184
...aga sanktsiooniõigusest kui suhteliselt iseseisvast karistusõiguse valdkonnast, mis on EL õiguses sisalduvate supranatsionaalsete......mis oma karistusõiguslikult loomult kuuluvad halduskaristusõiguse valdkonda [5, lk 50]. On küllaltki tõenäoline, et...
Kahju tekitaja süü presumptsioon
Janno Lahe
2002 1, Lk 30 - 36
...kehtivus (lausa vääramatus) väljendub kõige selgemini karistusõiguses. Lubamatuks peetakse kriminaalkaristuse mõistmist......kui vastutuse sõltuvust süü olemasolust.*4 Erinevalt karistusõigusest ei ole deliktiõigusliku vastutuse korral süü esinemine...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»