Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Eesti karistusseadustiku üldosa eelnõust
Erich Samson
1998 2, Lk 58 - 62
Ma mõistan Eesti püüdeid teha uus karistusseadustik. Selle loomine on üks osa väga laiaulatuslikust õigus- ja majanduspoliitilisest arengust Eestis. Juba ainuüksi Eesti majandussüsteemi suurejooneline ümberkorraldamin ...
Kas Carolina II?
Karl Kimmel
1999 2, Lk 87 - 91
...karistusseadustikuga ning kriminaal- ja haldusõigus karistusõigusega. See oleks tagasiminek kaugesse minevikku, mil õigusloome......aga käsitletava probleemi aluseks on karistus, siis karistusõiguseks. Kuid see ei kaota kriminaalõiguse eksistentsi ega...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
...kohtuotsuses tunnustust leidnud rahvusvahelise õiguse printsiibid, rõhutas nende põhimõtete kajastumist ÜRO põhikirjas ja......rahulepingutes. Samas jättis resolutsioon Nürnbergi printsiibid formuleerimata [11, lk 1019]. Nürnbergi kohtuotsus koosneb...
Kriminaalkaristus majandusettevõtetele
Erich Samson
1999 8, Lk 366 - 370
...karistatavuse karistusõigusdogmaatilisi lähtekohti. Kõigepealt käsitlen karistusõigusealases kirjanduses nimetatud põhjusi juriidiliste isikute......nõutakse ka Saksamaal ning seda peamiselt kolmes karistusõiguse valdkonnas. Esiteks majanduskaristusõigus (investeerimispettused...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalõigus
Jaan Sootak
1999 4, Lk 176 - 184
...aga sanktsiooniõigusest kui suhteliselt iseseisvast karistusõiguse valdkonnast, mis on EL õiguses sisalduvate supranatsionaalsete......mis oma karistusõiguslikult loomult kuuluvad halduskaristusõiguse valdkonda [5, lk 50]. On küllaltki tõenäoline, et...
Kahju tekitaja süü presumptsioon
Janno Lahe
2002 1, Lk 30 - 36
...kehtivus (lausa vääramatus) väljendub kõige selgemini karistusõiguses. Lubamatuks peetakse kriminaalkaristuse mõistmist......kui vastutuse sõltuvust süü olemasolust.*4 Erinevalt karistusõigusest ei ole deliktiõigusliku vastutuse korral süü esinemine...
Karistusseadustiku süüteomõiste ja deliktistruktuur
Jaan Sootak
2001 7, Lk 447 - 455
...määratlus Süüteo materiaalse määratlemise küsimus on karistusõiguse alusõpetuse probleem, seega kriminaalpoliitiline......ja §-s 13 (vastutus tegevusetuse eest). Eesti uue karistusõiguse eripära on aga selles, et juba süüteo legaaldefinitsioonis...
Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslikud põhimõtted
Paavo Randma
2000 5, Lk 312 - 319
...alusel saaks rääkida juba kujunevast EÜ iseseisvast karistusõigusest. Nagu ilmneb, on Euroopa Kohus, vaatamata teoorias......alusel saaks rääkida juba kujunevast EÜ iseseisvast karistusõigusest. Nagu ilmneb, on Euroopa Kohus, vaatamata teoorias...
Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast
Ants Nõmper
2000 4, Lk 212 - 223
Sissejuhatus Tallinna vanemprokurör lõpetas oma 15. märtsi 2000. aasta määrusega osaliselt kriminaalasja nr 98110537. Erinevalt sadadest teistest kriminaalasjadest, mille lõpetamine kajastub ainult õiguskaitseorgani ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5