Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Kohtu käsitlus ajakirjanduses
Aet Truu
2006 3, Lk 193 - 198
Max Weberi kontseptsiooni kohaselt vajab igasugune domineerimine õigustust, mis väljendub legitiimsuses. Ka kohtu tegevus vajab sarnaselt teiste riiklike institutsioonidega legitiimsust. Kohtu legitiimsus ...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...selle sätte nõuetele. EIÕKonv ei nõua iseenesest, et õigusemõistmine toimuks kohtus. EIÕKonv artikli 6 järgi peab õigusemõistmisel aga......ja pidevat enesetäiendamise kohustust? –   Kas õigusemõistmine komisjonides vastab avalikkuse nõuetele, nagu on...
Euroopa Kohus ja esimese astme kohus
Triinu Kremm
2004 5, Lk 349 - 362
Eesti liitumine Euroopa Liiduga on kaasa toonud suuri muutusi meie õigussüsteemis. Neis muudatustes orienteerumiseks tuleb tunda kohtusüsteemi, mille ühe osa moodustavad Euroopa Kohus ja esimese astme ...
Põhiõiguste menetluslikust dimensioonist
Eerik Kergandberg
2003 1, Lk 8 - 13
Põhiseaduse §-s 14 sisalduva põhiõiguse põhisisuks on õigus riigipoolsele menetlusele ja korraldusele. Autori arvates ei hõlma see mitte üksnes kitsalt kohtumenetlust, vaid menetlust laiemalt. Põhiseaduse ...
Viis minutit õigusfilosoofiat
Gustav Radbruch, Marju Luts
2002 8, Lk 514 - 515
Artiklis võetakse vaatluse alla seisukoht, mille järgi suvaline seadus, olenemata selle sisust, on kehtiv ja siduv. Ajaloole viidates on autor arvamusel, et selline käsitlus võib osutuda ohtlikuks, nagu ...
Kohtunikuõigusest Saksamaal
Eerik Kergandberg, Meris Sillaots
1993 3, Lk 58 - 59
Terminit „kohtunikuõigus“ kasutatakse saksa erialakirjanduses, esiteks, tähistamaks nende õigusnormide kogumit, millega reguleeritakse kohtukorraldust kogu riigis, kohtunike tööjaotust ja kohtusisest ...
Kohtuniku roll Ameerika õigussüsteemis
John Burke
1993 3, Lk 59 - 60
Ameerika Ühendriikides on üldlevinud arusaam, et kohtunik rakendab, tõlgendab ja loob õigust. Selline arusaam pärineb Inglise common law süsteemist, mis on teadu pärast omaks võetud ka Ameerika Ühendriikides ...
Kohtust
Peeter Jerofejev
1993 1, Lk 20 - 20
KAASUS 1. Peeter A. esitas hagi elamukooperatiivi (EK) TT vastu EK liikmeks astumise eelisõiguse tunnistamiseks seoses sellega, et tema isa oli EK liige ja pärandas kogu oma vara Peeter A.-le. EK ...
Kohtunikueetika reeglid
Keith Callow
1994 9, Lk 224 - 224
Kohtunikueetika reeglid on tegelikult kohtunike käitumisreeglite taastsiteerimine, mida nad ootavad nii endilt kui üksteiselt. Juristid, kohtumenetluses osalevad pooled ja kõik kodanikud võivad seega ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»