Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "järelevalve ja kontroll"

Automaatne liiklusjärelevalve ja omanikuvastutus
Sten Lind
2008 3, Lk 139 - 152
...menetlemiseks, mis on fikseeritud automaatse liiklusjärelevalveseadme abil. Eelnõu kooskõlastusringil tõstatasid......õigusteoreetilised põhjendused. Kuigi automaatse liiklusjärelevalve seadmete hulka kuuluvad ka seadmed, mis fikseerivad...
Teenistuslik järelevalve kohtunike üle
Gea Suumann
2006 3, Lk 183 - 192
...kontrolli üht mõjusamat alaliiki – teenistuslikku järelevalvet –, keskendudes peamiselt kohtuniku distsiplinaarvastutuse......siiski artikli teemaks. Artikli eesmärk on anda hinnang järelevalve regulatsioonile Eestis, tõmmata paralleele varasema...
Õigus isikuandmete kaitsele
Ivo Pilving
2005 8, Lk 532 - 536
...ning et töötlemise suhtes oleks tagatud sõltumatu järelevalve ja kohtulik kaitse.*7 Oluline on silmas pidada, et......kohta andmesubjekti arvamust.*14 Mõistagi on säärane kontroll aeganõudev ja kulukas. Väär on aga saavutada efektiivsus teabenõudja...
Ohtlike kaupade raudteevedu
Diana Nõukas
2004 9, Lk 625 - 635
...Selline olukord ei võimalda teostada ka riiklikku järelevalvet. Artiklis antakse ülevaade ohtlike kaupade raudteevedu......analüüsis tuuakse esile käsitletava valdkonna riiklikku järelevalvet reguleeriva normistiku kitsaskohad. Lõpetuseks pakutakse...
Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
...korrektselt teatavaks tegema, peab olema tagatud õiguslik järelevalve tegevuse üle, otsuste vaidlustamise võimalused jmt......tingimusel, et on tagatud piisavad menetluslikud garantiid, järelevalve jm üldised halduse seaduslikkuse eeldused, eriti...
Korrakaitse seaduse eelnõust
Oliver Kask
2004 7, Lk 468 - 472
...raskemad kuriteod. Põhiõiguste piiramise praktika riigi järelevalve teostamisel toimub enamasti siiski politseiseaduse......ja korrakaitseseadustega. See sätestas riiklikku järelevalvet teostavate asutuste volitused üldiselt, määrates...
Avaliku koosoleku mõistest sõnavabaduse valguses
Berit Aaviksoo
2004 7, Lk 487 - 498
...rakendatakse just poliitilise sisuga teabe leviku piiramise kontrollimisel kõikides demokraatlikes riikides erakordselt......poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti*60 (edaspidi pakt) kontrollorgan – on teinud üheainsa otsuse pakti koosolekuvabadust...
Avaliku korra kaitse Eesti õigusruumis
Anno Aedmaa
2004 7, Lk 499 - 504
...antud kaalutlusõiguse täpsustamisel. 4. Riiklik järelevalve Olgugi et riikliku järelevalve tähtsust avaliku......järelevalve Olgugi et riikliku järelevalve tähtsust avaliku korra ning turvalisuse tagamisel...
Avalik huvi ettevõtlusvabaduse piiramise alusena
Arnika Kalbus
2003 6, Lk 373 - 382
...haldustegevusele õigustuse ja piirid.*4 Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium mainis avalikku huvi oma 10. mai 2002.......Teadusministeerium tegeleb seaduse järgi vaid nende lastelaagrite järelevalvega, millel on tegevusluba. Tundub, et avalikkus on...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»