Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "järelevalve ja kontroll"

Insider Dealing
Lembit Olev, Sander Zibo
1997 8, Lk 404 - 408
...valdusesse insaidinformatsiooni (nt firma haldus-, tegev- või järelevalveorganisse kuulumise tulemusena).*2 Lisaks n-ö traditsioonilistele......seniajani seaduslik regulatsioon. Samuti ei vastanud väärtpaberiturujärelevalve rahvusvahelistele standarditele. 1994. aastal vastu...
Kontroll võimu teostavate ametnike üle
Margus Sarapuu
1997 4, Lk 186 - 189
...enesekontroll Traditsiooniliseks võimaluseks on teenistuslik järelevalve hierarhilise alluvusvahekorra näol, mille tõenäoliselt...... Eesti Vabariigis sätestab võimalused teenistuslikuks järelevalveks Vabariigi Valitsuse seadus (RT I, 1995, 94, 1628...
Diskretsiooniotsustused pangajärelevalves
Kadri Siibak
1999 8, Lk 380 - 382
...artiklis püütakse põgusalt käsitleda mõningaid pangajärelevalvega kui haldustegevusega seotud aspekte, mis on kerkinud......haldustegevusega seotud aspekte, mis on kerkinud finantsturu järelevalve institutsionaalse reformi ettevalmistamise käigus...
Riiklik järelevalve notari üle
Ene Andresen
2001 4, Lk 214 - 224
...kohtupraktika on seda lähtuvalt riigi poolt teostatava järelevalve eesmärgist piiranud. Käesolev kirjutis käsitleb riiklikku......eesmärgist piiranud. Käesolev kirjutis käsitleb riiklikku järelevalvet notarite üle notari ametitegevuse olulise põhimõtte...
«eelmine lehekülg  1  2  3