Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Ametiabi
Ivo Pilving
2015 3, Lk 177 - 183
...alluvussuhted, järelevalve, haldusotsuste kooskõlastamine haldusmenetluses (HMS § 16), asutustevahelised hoiatused ja teated......Punkt 2 võimaldab nõuda ka andmeid, mis ei ole (veel) haldusmenetluses kasutatava tõendi vormis (nt on üksnes talletud infosüsteemi...
Regulatiivsus ja selle sisustamise problemaatika
Triinu Rauk
2013 6, Lk 371 - 377
...vormiks on haldusakt, mille legaaldefinitsioon on toodud haldusmenetluse seaduse § 51 lõikes 1. Olulisim haldusakti, toimingu......haldustegevuse vormi õigesti määramisest sõltub kohase haldusmenetluse valimine, haldusmenetluslikud garantiid ja isiku...
Haldusakt kehtivas õiguskorras: teooria ja praktika
Kalle Merusk
2011 1, Lk 27 - 34
...õigusaktide määratlemise teoreetilistest alustest. 2. Haldusakt haldusmenetluse seaduse § 51 lõike 1 tähenduses Traditsioonilise...... Traditsioonilise haldusakti määratlus on antud haldusmenetluse seaduse *4 (HMS) § 51 lõikes 1: „Haldusakt on haldusorgani...
Uurimispõhimõte haldusmenetluses
Ruth Annus
2008 7, Lk 499 - 506
...Uurimispõhimõte on haldusmenetluses üks kesksemaid põhimõtteid. Uurimispõhimõtte kohaselt......uurimispõhimõtte rakendamine olla eri valdkondade haldusmenetlustes märkimisväärselt erinev, sõltudes valdkonna olemusest...
Ehitusmäärusest detailplaneeringuni
Kaire Pikamäe
2006 7, Lk 451 - 454
Artiklis analüüsitakse ehitusmääruse, üldplaneeringu ja detailplaneeringu omavahelisi seoseid ning probleemkohti. Kõrvale on jäetud üleriigiline planeering ja maakonnaplaneering, sest nende reguleerimisese ...
Planeerimismenetluse ja avatud menetluse vahekord
Nele Parrest
2006 7, Lk 461 - 470
...Avatud menetlus haldusmenetluse liigina on avalikkuse põhimõtte ja osalusdemokraatia...... Artiklis analüüsitakse planeerimismenetluse kui haldusmenetluse olemust ja haldusmenetluse seaduse kohaldamise vajadust...
Kaalutlusvigadest
Kaire Pikamäe
2006 2, Lk 75 - 83
...põhjusel loobub kaalumisest. *53 See viga ei ole samane haldusmenetluses tuntud haldusorgani põhjendamiskohustusega. Kirjaliku põhjenduse...
Hea halduse põhimõte Euroopa Liidu põhiõiguste hartas
Nele Parrest
2006 1, Lk 24 - 33
...Teoreetilistest käsitlustest võib leida mitmeid haldusmenetluse ülesannete ja eesmärkide loendeid, kuid kahe peamise......Euroopa Liidu õiguses ja kohtupraktikas domineerib haldusmenetluse instrumentalistlik või pigem inimväärikust kaitsev...
Vaidemenetluse funktsioonide mõju menetlustoimingutele
Einar Vene
2005 10, Lk 705 - 718
...taasiseseisvumisjärgsesse õiguskorda esmakordselt haldusmenetluse seaduse jõustumisega 1. jaanuaril 2002. Artiklis......küsimuste lahendamist. Analüüsi objektiks on esmajoones haldusmenetluse seaduses kui haldusõiguse üldosa seaduses sätestatud...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»