Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Vangla kodukord ja selle vaidlustamise viisid
Liisi Mets
2015 10, Lk 679 - 685
...ümber. Õiguslike instrumentide toime muutmiseks on haldusmenetluse seaduses, halduskohtumenetluse seadustikus ja riigivastutuse......haldusakti või toimingu peale esitatud vaideid vaatab läbi haldusmenetluse üldises korras haldusorgan, kes teostab haldusakti...
Ametiabi
Ivo Pilving
2015 3, Lk 177 - 183
...alluvussuhted, järelevalve, haldusotsuste kooskõlastamine haldusmenetluses (HMS § 16), asutustevahelised hoiatused ja teated......Punkt 2 võimaldab nõuda ka andmeid, mis ei ole (veel) haldusmenetluses kasutatava tõendi vormis (nt on üksnes talletud infosüsteemi...
Regulatiivsus ja selle sisustamise problemaatika
Triinu Rauk
2013 6, Lk 371 - 377
...vormiks on haldusakt, mille legaaldefinitsioon on toodud haldusmenetluse seaduse § 51 lõikes 1. Olulisim haldusakti, toimingu......haldustegevuse vormi õigesti määramisest sõltub kohase haldusmenetluse valimine, haldusmenetluslikud garantiid ja isiku...
Haldusakt kehtivas õiguskorras: teooria ja praktika
Kalle Merusk
2011 1, Lk 27 - 34
...õigusaktide määratlemise teoreetilistest alustest. 2. Haldusakt haldusmenetluse seaduse § 51 lõike 1 tähenduses Traditsioonilise...... Traditsioonilise haldusakti määratlus on antud haldusmenetluse seaduse *4 (HMS) § 51 lõikes 1: „Haldusakt on haldusorgani...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»