Menüü

Kokkuvõte

Eestis kehtivad Euroopa Liidu konkurentsiõigus ja Eesti riigisisene konkurentsiõigus paralleelselt, olles sisult väga sarnased. Euroopa Liidu konkurentsiõigus kohaldub seejuures vaid juhul, kui konkurentsi kahjustav tegevus omab mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele. Kartellide kohta on asjakohane Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikkel 101, mille järgimise keskseks valvekoeraks on Euroopa Komisjon, mis uurib ning menetleb rikkumisi oma pädevuse piires haldusmenetluses. Eesti riigisiseses õiguses sätestab kartellide keelu konkurentsiseaduse § 4 ning karistuse selle keelu rikkumise eest karistusseadustiku § 400. Seega menetletakse konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid Eestis kriminaalmenetluses.

Alates määruse 1/2003 vastuvõtmisest 16. detsembril 2002 on ELTL artikli 101 täitmise järelevalve ja rikkumiste menetlemise osas liikmesriikide konkurentsiasutustel ning Euroopa Komisjonil jagatud pädevus. See tähendab, et vahel menetleb kartelli liikmesriigi konkurentsiasutus ning vahel Euroopa Komisjon. Artiklis analüüsitakse, kas menetluse valiku kriteeriumid ja tõendamisvõimaluste erinevused Euroopa Komisjoni menetluses ning Eesti kriminaalmenetluses põhjustavad võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise. Artiklis keskendutakse võimaliku ebavõrdse kohtlemise allikana ainult tõendite kogumise võimaluste erinevusele ega analüüsita menetluste teisi erinevusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse