Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Tehisintellekti kasutamine haldusakti andmisel
Kätliin Lember
2019 10, Lk 749 - 760
...tehisintellekti tehnoloogiate laiemad kasutusvõimalused haldusmenetluses võrreldes lihtsamate automatiseeritud tarkvaralahendustega......tehisintellekti tehnoloogiate laiemad kasutusvõimalused haldusmenetluses võrreldes lihtsamate automatiseeritud tarkvaralahendustega...
Vilistlase diplomi kehtetuks tunnistamine plagiaadi tõttu
Alexander Lott
2019 3, Lk 180 - 188
...eelduspäraselt on ta andmise ajal õiguspärane, s.t haldusmenetluse seaduse *7 (HMS) § 54 järgi antud pädeva haldusorgani......isik erandjuhtudel, kui menetlustoiming rikub isiku õigusi haldusmenetluse lõplikust tulemusest sõltumata või toob vältimatult...
Transnatsionaalne haldusakt Euroopa Liidu ja Eesti õiguses
Carolin Toomingas
2017 6, Lk 372 - 379
...Verwaltungsverfahrensgesetz’i*9 §‑s 35 toodud tingimused.*10 Ka Eesti haldusmenetluse seaduse*11 (HMS) § 51 lõikes 1 on välja toodud......antakse transnatsionaalne haldusakt riigisisestele haldusmenetluse normidele tuginedes, siis Saksa haldusorgani väljastatud transnatsionaalne...
Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
... Artiklis keskendutakse haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse õigusele ja halduskohtumenetluse õigusele. Neis õigusvaldkondades...... Alljärgnev analüüs keskendub haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse ja halduskohtumenetluse õigusele. Neis õigusvaldkondades...
Vangla kodukord ja selle vaidlustamise viisid
Liisi Mets
2015 10, Lk 679 - 685
...ümber. Õiguslike instrumentide toime muutmiseks on haldusmenetluse seaduses, halduskohtumenetluse seadustikus ja riigivastutuse......haldusakti või toimingu peale esitatud vaideid vaatab läbi haldusmenetluse üldises korras haldusorgan, kes teostab haldusakti...
Ametiabi
Ivo Pilving
2015 3, Lk 177 - 183
...alluvussuhted, järelevalve, haldusotsuste kooskõlastamine haldusmenetluses (HMS § 16), asutustevahelised hoiatused ja teated......Punkt 2 võimaldab nõuda ka andmeid, mis ei ole (veel) haldusmenetluses kasutatava tõendi vormis (nt on üksnes talletud infosüsteemi...
Regulatiivsus ja selle sisustamise problemaatika
Triinu Rauk
2013 6, Lk 371 - 377
...vormiks on haldusakt, mille legaaldefinitsioon on toodud haldusmenetluse seaduse § 51 lõikes 1. Olulisim haldusakti, toimingu......haldustegevuse vormi õigesti määramisest sõltub kohase haldusmenetluse valimine, haldusmenetluslikud garantiid ja isiku...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»