Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Kohtu suurkoda tegi 5. märtsil 2019 otsuse kohtuasjas C-349/17 Eesti Pagar AS vs. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Oma lahendis selgitas Euroopa Kohus liikmesriikide poolt riigiabi ergutava mõju formaalse kriteeriumi hindamisesse puutuvat ning käsitles liikmesriigi asutuse algatusel ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmist, kummutades seejuures samas asjas Riigikohtu toodud seisukohti ja Eesti õiguskirjanduses esitatud käsitlusi.

Käesolev artikkel on jaotatud kaheks osaks, mis on seotud omavahel kohtuasja C-349/17 asjaolude kaudu. Artikli esimeses osas antakse ülevaade riigiabi ergutava mõju hindamisest fookusega liikmesriigi asutuste poolt ergutava mõju formaalse tingimuse hindamisel. Artikli teises osas selgitatakse Euroopa Kohtu lahendi C-349/17 valguses olulisemaid ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise küsimusi, nagu liikmesriigi asutuse pädevus ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmiseks ja abisaaja usalduse kaitstavus sellises menetluses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse