Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Hea halduse põhimõte Euroopa Liidu põhiõiguste hartas
Nele Parrest
2006 1, Lk 24 - 33
...Teoreetilistest käsitlustest võib leida mitmeid haldusmenetluse ülesannete ja eesmärkide loendeid, kuid kahe peamise......Euroopa Liidu õiguses ja kohtupraktikas domineerib haldusmenetluse instrumentalistlik või pigem inimväärikust kaitsev...
Vaidemenetluse funktsioonide mõju menetlustoimingutele
Einar Vene
2005 10, Lk 705 - 718
...taasiseseisvumisjärgsesse õiguskorda esmakordselt haldusmenetluse seaduse jõustumisega 1. jaanuaril 2002. Artiklis......küsimuste lahendamist. Analüüsi objektiks on esmajoones haldusmenetluse seaduses kui haldusõiguse üldosa seaduses sätestatud...
Õigus isikuandmete kaitsele
Ivo Pilving
2005 8, Lk 532 - 536
...andmine. Paindlikud lahendused on hädavajalikud ka haldusmenetluses, s.o täitevvõimu otsustusprotsessis ettekirjutuste......– isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja haldusmenetluse seaduse*17 (HMS) – kooskõla. Haldusmenetluse osalise...
Kommunikatsioon haldusmenetluses
Anno Aedmaa
2005 2, Lk 103 - 113
...reageerima ning ette nägema isiku keskset seisundit haldusmenetluses toetavad mehhanismid, sh parandama pooltevahelise......kommunikatsiooni ning menetlusosaliste õiguste vahelisi seoseid haldusmenetluses. Autor otsib vastust küsimustele, kas ning millisel...
Menetlus- ja vormivead haldusakti kättetoimetamisel
Ivo Pilving
2004 8, Lk 526 - 529
...tehtud vigade tagajärgede üle. Tema kriitika puudutas haldusmenetluse seadust ja kevadel ilmunud „Haldusmenetluse käsiraamatut“......üldse võimatu. See regulatsioon vastab autori arvates haldusmenetluse põhiseaduslikele raamidele ja õiguspoliitilistele...
Kättetoimetamisest põhiõiguste valguses
Madis Ernits
2004 5, Lk 321 - 333
...võetakse vaatluse alla kättetoimetamise instituut haldusmenetluse seaduses. Peatutakse kättetoimetamise eesmärkidel......kättetoimetamise fiktsioonid ei taga isiku õiguste kaitset, haldusmenetluse seadusest on välja jäetud võimalus toimetada dokument...
Ühise esindaja instituut haldusmenetluses
Vallo Olle
2003 8, Lk 525 - 535
...võtnud vastu soovituse suurt arvu isikuid mõjutavate haldusmenetluste kohta. Eesti haldusmenetluse seadus ega kohtumenetluse......kohta. Eesti haldusmenetluse seadus ega kohtumenetluse seadustikud massimenetluse...
Eesti haldusõiguse reformi kandvatest ideedest
Ülle Madise
2003 1, Lk 38 - 44
...ja võimalustest. Vabariigi Valitsus algatas Riigikogus haldusmenetluse seaduse eelnõu*5  ning asendustäitmise ja sunniraha......sunniraha seaduse (edaspidi ATSS) vastuvõtmine 9. mail ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) ning halduskohtumenetluse seadustiku...
Isikuandmete kaitse olemus ja arengusuunad
Tiina Ilus
2002 7, Lk 435 - 446
Artiklis käsitletakse isikuandmete kaitse tekkimise põhjuseid, selle aluspõhimõtteid ning arengulugu ning otsitakse vastust küsimusele, miks on vaja kaitsta isikuandmeid. Artikli esimeses osas käsitletakse ...
Riigikohtu 2001. aasta praktika haldusmenetluse valdkonnas
Ivo Pilving
2002 3, Lk 139 - 147
...aasta lahendites väljendatud seisukohti ja tõlgendusi haldusmenetluse küsimustes. Artikli selles osas peatutakse õiguspärasele......analüüsib ka seaduse kohaldamise küsimust juhtudel, kui haldusmenetluse kestel on haldusakti aluseks olnud seadust muudetud...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»