Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "autoriõigus"

Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...Autoriõiguse komisjon Autoriõiguse komisjon tegutseb autoriõiguse seaduse*20 (AutÕS) § 87 lõike 1 alusel Kultuuriministeeriumi......punkti 4 järgi muuhulgas vaidlevate poolte taotlusel autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud vaidlusi...
Autorilepingu uus kuub
Anne Kalvi
2003 4, Lk 250 - 260
...16. oktoobril 2002 võeti Riigikogus vastu autoriõiguse seaduse muutmise seadus, mille olulisemaks eesmärgiks......seadus, mille olulisemaks eesmärgiks oli ühtlustada autoriõiguse seaduse lepinguliste suhete normid võlaõigusseaduse...
Eesti autoriõiguse kujunemine ja areng aastani 2002
Heiki Pisuke
2002 10, Lk 647 - 655
...Eesti autoriõigusel on märkimisväärne ajalugu. 75 aastat tagasi, aastal......tagasi, 1932. aastal, loodi Autorikaitse Ühing – autoriõiguste kollektiivse teostamise organisatsioon, 10 aastat......turumajanduse ja demokraatliku õigusriigi filosoofial põhinev autoriõiguse seadus. 1992. aasta seadus on kõigi aegade esimene...
Kultuuritööstuse olemus ja selle osatähtsus rahvamajanduses
Anne Kalvi
2002 10, Lk 656 - 669
...majanduselus olulist osa. Mitmes lääneriigis tehtud uurimused autoriõiguse majandusliku tähtsuse kohta näitavad, et kultuuritööstuse......majandustegevuses juhindutakse suuremal või vähemal määral autoriõiguse normidest. Seega omab autori õiguste reguleerimine...
Arhitekti loometöö tulemuste õiguskaitse
Kirke Saar
2002 10, Lk 670 - 677
...arhitektuuri kui kunstiliigi eripärast, mis saab enim ilmsiks autoriõiguse keskse mõiste „teos“ sisustamisel. Probleeme tekitab......saab lugeda teoseks. Võrdlusena on kasutatud Soome autoriõiguse seadust ja praktikat ning Anglo-Ameerika vastavat...
Autorikahju olemus ja liigid
Kadri Aua
2002 10, Lk 678 - 685
...tagajärjel tekkinud kahju kuulub hüvitamisele vastavalt autoriõiguse seaduse*2 (edaspidi AutÕS) § 812 lõike 1 punktile......määratlemiseks on oluline teha selgeks, milles seisneb autoriõiguse eripära võrreldes näiteks asjaõigusega. Kuna autoriõigus...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»