Menüü

Kokkuvõte

Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamist on viimastel aastakümnetel mõjutanud kõige enam Internet. Õigusteadlased on juba aastakümneid otsinud tasakaalu Interneti kasutajate ning autorite, esitajate ja fonogrammitootjate huvide vahel. Muuhulgas on otsitud vastust küsimusele, kes peaks Interneti vahendusel toimepandud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise eest vastutama. Kas autor saab oma nõude esitada üksnes isiku vastu, kes rikkus Interneti vahendusel tema õigust, või võiks ta näiteks kahju sisse nõuda ka Interneti-teenuse vahendajalt? K üsimus, kas Interneti-teenuse vahendaja vastutab autori, esitaja või fonogrammitootja ainuõiguse rikkumise eest, saab tekkida kahel juhul: kui Interneti-teenuse vahendaja rikub ise ainuõigust või kui ta osaleb Interneti kasutaja rikkumises.

Käesolevas artiklis keskendutakse Interneti-teenuse vahendaja võimalikule vastutusele, kui ta kasutab autori, esitaja või fonogrammitootja reprodutseerimisõigust. Artikli esimeses peatükis selgitatakse, mida autor käsitab Interneti-teenuse vahendamisena, ning antakse ülevaade, milline roll on teose, esituse salvestise, fonogrammi ja muu teabe reprodutseerimisel Internetis. Teises peatükis uuritakse, kas ja millistel juhtudel vastutab Interneti-teenuse vahendaja reprodutseerimisõiguse rikkumise eest.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse