Menüü

Kokkuvõte

Autoriõiguse senine areng on näidanud tendentsi paigutada järjest enam teose uudseid kasutusviise ainuõiguste alla kas olemasolevate õiguste piire järjest laiendades või uusi varalisi õigusi luues. Tehnoloogiline areng on samas teinud kogu inforingluse äärmiselt lihtsaks ja kiireks, mis on aga mitmes mõttes sobitamatu autorile kuuluvate õiguste kataloogi pikenemisega. Seda ennekõike põhjusel, et kogu autoriõiguse valdkonna areng puudutab järjest enam tarbija huve. Aina enam on autoriõigustega seoses hakatud viitama ka inimõiguste rikkumisele ning põhimõttelistele ja fundamentaalsete probleemidele demokraatia üheks aluseks oleva sõnavabaduse kaitsel. Nimetatud küsimusteringi sisu taandub autoriõiguse kontekstis õiguste omajatele seadusega garanteeritud ainuõiguste piiramise ulatusele üldsuse huvides. Võtmeküsimuseks on tasakaalu leidmine õiguste omajate ning tarbijate huvide vahel. Seadusandja peab suurt rõhku panema just vaba kasutuse regulatsioonile eesmärgiga luua olemasolevate võimaluste piires kõigi osapoolte huvisid parimal moel arvestav süsteem. Seejuures tuleb arvestada asjaomaste rahvusvaheliste miinimumnormidega. Käesolevas artiklis uuritaksegi mõningaid võimalusi Eesti autoriõiguse seaduse ajakohastamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse