Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 15 lõike 1 ja § 14 koosmõjust tuleneb üldine põhiõigus tõhusale õiguskaitsele, mis peab tagama õiguste lünkadeta kohtuliku kaitse.

Kuidas on aga tegelikult tagatud isikute võimalused oma õigusi halduskohtus tõhusalt kaitsta? Kas oma õiguste kaitseks pääseb halduskohtu uksest sisse suuremate raskusteta ning kas regulatsioon ja selle kohaldamise praktika tagavad tõhusa õiguskaitse? Ja kuidas mõjutavad seda halduskohtumenetluse seadustikku 1. jaanuaril 2018 sisse viidud muudatused, millega laiendati kaebuse tagastamise diskretsioonilisi aluseid?

Ühelt poolt raskendavad mistahes kaebeõiguse piirangud võimalusi kaebust menetlusse saada ja kohtust võidukalt väljuda. Ent ülekoormatud kohtusüsteemi vaatevinklist on kohtusse pöördumise täiendavate piirangute seadmine põhjendatud, sest see aitab leevendada kohtunike töökoormust ning vältida äärmuslikuks kohturiigiks muutumist.

Käesolevas artiklis keskendutakse halduskohtusse pöördumise õiguse piirangutele, eelkõige just kaebuse tagastamise diskretsioonile. Lisaks käsitletakse küsimust, kas efektiivne õiguskaitse on tagatud olukorras, kus kohus jätab esialgse õiguskaitse kohaldamata väheintensiivse õiguste riive argumendil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse