Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "menetlus halduskohtus"

Tõhusa õiguskaitse võimalikkus halduskohtumenetluses
Triin Biesinger
2018 3, Lk 184 - 196
...tõhusa õiguskaitse? Ja kuidas mõjutavad seda halduskohtumenetluse seadustikku 1. jaanuaril 2018 sisse viidud muudatused......raskendavad mistahes kaebeõiguse piirangud võimalusi kaebust menetlusse saada ja kohtust võidukalt väljuda. Ent ülekoormatud...
Ajutiste meetmete kohaldamine Euroopa Kohtus
Maris Kuurberg
2007 9, Lk 626 - 638
...õigusi on rikutud, seisab tihti probleemi ees, et kohtumenetluse kestvust arvestades ei pruugi ka positiivse lõpplahendi......efektiivne kaitse enam võimalik olla. Seetõttu näevad menetlusseadustikud – Eestis tsiviilkohtumenetluse seadustik...
Esialgne õiguskaitse halduskohtumenetluses
Kaire Pikamäe
2006 3, Lk 172 - 182
...vahetuid õiguslikke tagajärgi. Nii sätestab halduskohtumenetluse seadustiku*5 (HKMS) § 12¹ lõige 1, et kaebuse või......toimingut lõpetama; 4)  rakendada tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud hagi tagamise abinõusid. Seaduses toodud...
Kohtuniku eriarvamus Eesti Vabariigi Riigikohtus
Julia Laffranque
2003 9, Lk 624 - 633
...aluse suhtelisele ebamäärasusele Eestis ja eri kohtumenetluse seadustikes kohtuniku eriarvamust puudutavad sätete......juristi­dest, kes taasiseseisvu­mise algusaastate kohtumenetlust puudutavate seaduste väljatöötamisel osa­lesid.*12 PSJKS...
Protsessiosalised halduskohtumenetluses
Indrek Koolmeister
1994 2, Lk 51 - 53
...Protsessiosalisteks halduskohtumenetluses on isikud, kes vaidluse algatavad, samuti isikud......kultuurautonoomia asutustel. Protsessiosalisteks halduskohtumenetluses on isikud, kes vaidluse algatavad, samuti isikud...
Otsustusmenetlus
Kalle Merusk
1994 2, Lk 54 - 55
...1. Otsustusmenetlus esimese astme kohtus Halduskohtunik teeb otsuse......poolt tuvastatud faktiliste asjaoludega. 1. Otsustusmenetlus esimese astme kohtus Halduskohtunik teeb otsuse......toimingu õiguspärasuse üle, vaid lihtsalt lõpetab menetluse. Halduskohus vaatab asja läbi ainult kaebuses...
Kohtupraktikat halduskohtumenetlusest
Peeter Jerofejev
1995 4, Lk 166 - 167
...kaebus halduskohtu pädevusse vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku (edaspidi HKS) § 3 lg. 2 p. 1, sest kaebus......Tartu Halduskohtu 28. novembri 1994. a. otsus kohtumenetluse seaduse normide olulise rikkumise tõttu ja saadeti...
1