Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tööõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Turvaline paindlikkus uues töölepingu seaduses
Merle Muda
2012 4, Lk 295 - 304
...ei ole võimalik soovitud eesmärki saavutada üksnes tööõiguse reformimise kaudu, vaid läbi tuleb mõelda kõik tööturu......Turvalise paindlikkuse kontseptsiooni mõju Eesti tööõiguse reformimisele Nagu eespool märgitud, inspireerituna...
Seksuaalne ahistamine töösuhetes
Veronika Mirzojeva
2007 6, Lk 370 - 377
Peaaegu kakskümmend aastat pärast seda, kui Euroopa Ühenduses alustati võrdse kohtlemise põhimõtte käsitlemist, võeti 23. septembril 2002 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/73/EÜ, millega ...
Majanduslikult sõltuva töötegija õiguslik kaitse
Reelika Haljasmäe
2007 4, Lk 274 - 280
...et sarnaselt Euroopa suundumustele võiks ka Eesti tööõiguses määratleda majanduslikult sõltuva töötegija mõiste......eesmärgiks on algatada Euroopa Liidus avalik arutelu tööõiguse uuendamise üle, s.o selle üle, kuidas võiks tööõigust kujundada...
Eesti tööseaduste täiustamisest
Heino Siigur
2007 2, Lk 87 - 98
...piiratud või täieliku materiaalse (varalise) vastutusena tööõiguses – tõsi küll Eesti NSV töökoodeksi seni jõus olevate......158–162) sätestatud leppetrahvi kohaldamise kaudu. Kuid tööõiguses on kindlaks määratud oma vahendid tekitatud kahju...
Isikuandmete töötlemine töösuhetes
Ave Henberg
2005 8, Lk 560 - 570
Töösuhetes põrkuvad sagedasti töötajate ning tööandjate huvid. Muuhulgas kollideeruvad töösuhte poolte huvid andmete ja informatsiooniga seotud küsimustes. Nii töötaja huvi, et tema kohta ebamõistlikult ...
Töölepingu seadus ja muutunud majandusolustik
Gaabriel Tavits
2003 10, Lk 694 - 696
...ehk liiga jäigast töötaja kaitse põhimõttest Eesti tööõiguses ja leida võimalusi poolte koostöö parandamiseks ning......küllaltki jäigast töötaja kaitse põhimõttest Eesti tööõiguses. Kui seadusandlikul tasandil püütakse leida võimalusi...
Individuaalse tööõiguse põhimõisted
Gaabriel Tavits
2003 9, Lk 634 - 642
...selles õigusvaldkonnas hakkama saada. Individuaalses tööõiguses on niisugusteks mõisteteks töötaja, tööandja ja tööleping......muutunud majanduskeskkonnas ümber mitmed senini Eesti tööõiguses valitsevad arusaamad ja mentaliteedid. Tõstatatakse...
Soome töökolooniad 1946-1994
Uno Ilm
1995 2, Lk 57 - 59
Sõja-aastail kasvasoli kinnipeetavate arv Soomes kiiresti ja see tõi kaasa vanglate ülalpidamiskulude enneolematu suurenemise. Oli vaja kärpida ülalpidamiskulusid, parandada kinnipidamiskohtade olmetingimusi ...
Töölepingu seadus vajab muutmist ja täiendamist
Inge-Maret Orgo
1997 4, Lk 172 - 177
...seisukoha realiseerumisel lõhutakse juba kujunenud tööõiguse süsteem, tööleping allutatakse võlaõigusseaduse üldpõhimõtetele......kuuluma võlaõigusseadusesse või on vaja säilitada tööõiguse terviklikkus iseseisva õigusharuna. Sel teemal saavad...
Tööõiguse olemus
Gaabriel Tavits
1997 4, Lk 166 - 172
...õigusliku regulatsiooni tähtsust. Mõiste „töö“ on tööõiguses küllaltki olulise tähtsusega. Põhjenduse sellele......õigusteaduslikule eridistsipliinile, mida nimetatakse tööõiguseks. Jättes töö defineerimise probleemi kõrvale, tuleb...
Töösuhete reguleerimise printsiibid tööseadustikus
Merle Muda
1997 4, Lk 177 - 180
...põhimõtted, mis rajanevad peamiselt rahvusvahelise tööõiguse normidel ja mida siiani võis leida vaid õigusteoreetilistes......põhimõtted, mis rajanevad peamiselt rahvusvahelise tööõiguse normidel ja mida siiani võis leida vaid õigusteoreetilistes...
Tööjõu liikumisvabadus Euroopa Liidus
Merle Muda
1998 2, Lk 80 - 84
Euroopa Ühenduse (EÜ) asutamislepingu artikkel 3 punkti c kohaselt on EÜ asutamise üheks peamiseks eesmärgiks kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine Euroopa Liidus (EL). Nimetatud lepingu ...
Ametiühing – töötajate esindusorganisatsioon
Kadi Pärnits
1998 1, Lk 13 - 20
...hääletamisel (Ungari). Nõus saab olla nende rahvusvaheliste tööõiguse spetsialistidega, kes väidavad, et kunagi sagedamini......ametiühingute seaduste põhimõtetest tulenevalt. ILO tööõiguse eksperdid, analüüsides, kas seadustes ühinemisvabadus...
Kaugtöö ja töösuhete reguleerimine
Gaabriel Tavits
2000 2, Lk 93 - 99
...muutus majanduses ja tööturul otsustava väljakutse tööõigusele. On selge, et nimetatud uute meetodite tarvituselevõtmisega......meetodite tarvituselevõtmisega ei saa enam töösuhteid reguleerida tööõigusega, mis lähtub 19. sajandi töötaja ja tööandja vaheliste...
1