Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

AVRIO ADVOCATI – European Law Firms Network

2004 3, Lk 203 - 203
The above Network consists of Law Firms in European Union countries with links to Law Firms in other parts of the world. It is represented by firms in the United Kingdom, Ireland, France, Germany, Italy ...
Kohtueelne menetlus kriminaalmenetluse seadustiku järgi
Herbert Lindmäe
2003 8, Lk 579 - 588
...30 lõikes 2 sätestatakse, et prokuratuuri volitusi kriminaalmenetluses teostab prokuratuuri nimel prokurör sõltumatult, alludes ainult......sõltumatult, alludes ainult seadusele? Kas ei täida siis kriminaalmenetluses ka uurimisasutuse ametnik uurimisasutuse volitusi...
Kriminaalmenetluse reform: kriminaalmenetluse algus
Eerik Kergandberg
1995 3, Lk 106 - 109
... Kummatigi ei ole selline puhta teooria põhimõte meie kriminaalmenetluses kunagi kehtinud eranditeta. Nii on alates 1973. aastast......süüdistuses on isik süüdi mõistetud, tema suhtes on kriminaalmenetlusest keeldutud või kriminaalmenetlus on lõpetatud. (2...
Menetlustoimingute süsteem kui kohtumenetluse sisu
Eerik Kergandberg
1996 7, Lk 316 - 320
...kohtumenetluse ja et ülimalt naljakas on viia näiteks tõendamine ja tõendite kogumine väljapoole menetlustoiminguid......käsitatav ühena järgmistest menetlustoimingutest: tõendamine,tõendite kogumine,menetluse tagamine,menetlustaotluse...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
...kuriteokoosseisu järgi. Muu kahju olemasolu, iseloomu ja suuruse tõendamine peab lasuma hagejal. Vajalik oleks muuta KrK § 38......oleks põhjendatud, et vajadusel esindab prokurör kriminaalmenetluses riiki kui tsiviilõigussuhte subjekti. Selleks, et...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 2, Lk 65 - 72
...peetava kohtuvaidlusega. 4. peatükk. Tsiviilhagi tõendamine kriminaalmenetluses Käesoleva töö uurimisobjektis......Käesoleva töö autor leiab, et nimetatud asjaolude tõendamine peab lasuma tsiviilhagejal. Siinkohal aga tekitab...
Süüvõime karistusseadustikus
Jaan Sootak
2002 2, Lk 82 - 88
Riigikogus 6. juunil 2001 vastuvõetud karistusseadustik tähendab süüteomõiste seisukohalt loobumist senisest nõukogude kriminaalõiguse neljaelemendilisest deliktistruktuurist. Kasutusele võetud finalistlik ...
Kohtuekspertiis ja kohtuekspertiisiseadus
Herbert Lindmäe
2002 2, Lk 89 - 95
...ning eksperdi õiguste ja kohustuste tekke alused kriminaalmenetluses, tsiviil- ja halduskohtumenetluses ning haldusõiguserikkumise......nimekirja avaldada? Nii võiks ju näiteks KrMK § 156 järgi kriminaalmenetluses juhul, kui ekspertiis korraldatakse riiklikus ekspertiisiasutuses...
Süüdimatuse meditsiinilised kriteeriumid
Arno Aadamsoo
2002 2, Lk 100 - 102
Kohtupsühhiaatria keskseimateks küsimusteks kriminaalõiguses on isiku psüühiline seisund ja süüdivus talle süükspandavate tegude toimepanemise ajal ning tema võime oma psüühilise seisundi poolest osaleda ...
Kahju tekitaja süü presumptsioon
Janno Lahe
2002 1, Lk 30 - 36
...lisamisega deliktiõigusesse muutunud vaid fiktsiooniks. Süü tõendamine deliktiõiguses Nagu eespool märgitud, võib süü kui......selle õigusvastasust, võiks tasakaalustatuse huvides süü puudumise tõendamine jääda kostja kohustuseks. Siiski tuleb täheldada...
Geenitestide õiguslikust regulatsioonist
Ants Nõmper
2001 2, Lk 113 - 123
... 4. Geenitestid menetlusõiguses 4.1. Geenitestid kriminaalmenetluses 4.1.1. Kasutusala kaardistus Kriminaalmenetluses......kindlakstegemisel. Geenitesti tulemused omavad kriminaalmenetluses väga suurt tõendusjõudu. Samas tuleb arvestada, et...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»