Menüü

Kokkuvõte

Mitmes seaduses on sätestatud vastutus ja kohustused seoses joobeseisundiga. Enim kõlapinda leiab joobeseisundi tuvastamise probleemistik siiski liikluses. Just liiklusseaduse alusel on Vabariigi Valitsus kehtestanud ainsa joobeseisundi tuvastamise korra kui normistiku, millele tuginedes tuvastatakse joobeseisundit nii sõidukijuhtidel kui ka muudel isikutel. Õiguslikes vaidlustes on tõusetunud teravalt probleem joobeseisundi tuvastamise korra põhiseadusele vastavuse osas, eelkõige pädevus- ja volitusnormidega seoses. Vaidlusi ja mitmeti tõlgendamist on põhjustanud joobeseisundi tuvastamise olemus võrreldes süüteomenetlusega, tekitades diskussioone teemal, kas joobeseisundi tuvastamise puhul on tegemist süüteoasjas läbiviidava menetlustoiminguga või haldussunni rakendamisest tuleneva haldustoiminguga. Ka on vaieldud meditsiiniasutuste pädevuse üle joobeseisundi tuvastamisel ning joobeseisundi tuvastamiseks kasutatavate tehniliste vahendite sobivuse üle, sealhulgas nende tõendusliku tähenduse üle.

Käesolevas artiklis käsitletakse joobeseisundi mõiste õiguslikku tähendust, joobeseisundi tuvastamise menetluse olemust ning joobeseisundi tuvastamise korra kooskõla põhiseaduse ja teiste seadustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse