Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "menetlejad"

Põhiseaduse nõuded politseiõigusele
Holger Schwemer
2004 7, Lk 443 - 451
Põhiseadusest tuleneb rida nõudeid, mida riik oma politseiõiguse kujundamisel peab arvestama. Eesti ja Saksa põhiseadused on nende nõuete osas üpris sarnased. Artiklis selgitatakse, millised on põhiseaduse ...
Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
Põhiseaduse printsiibid ja nõuded pole abstraktsed, õigusliku tegelikkuse ja reaalse elu kohal hõljuvad nähtused, vaid nende selge teadvustamine ja arvestamine võiks kaasa aidata praktiliste küsimuste ...
Korrakaitse seaduse eelnõust
Oliver Kask
2004 7, Lk 468 - 472
Kehtiv politseiseadus pole piisavalt täpne ja selge, et oleks võimalik rääkida põhiõiguste piiramisest seaduse alusel. See oligi põhjus, miks kui 1997. aastal asuti Justiitsministeeriumis Saksa ekspertide ...
Prokuratuuri suhetest ajakirjandusega
Feliks Luiksaar
1996 7, Lk 332 - 335
1. Prokuratuuri ja ajakirjanduse suhete formeerumise alused Sõltuvalt ühe või teise justiitsametkonna seaduses fikseeritud seisundist, ülesannetest ja tegutsemise spetsiifikast on nende suhted ajakirjandusega ...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
Algus Juridicas 1 ja 2 / 1996 5. peatükk. Kriminaalasjas menetletava tsiviilhagi läbivaatamata jätmise, menetluse peatamise, arutamise edasilükkamise, lõpetamise ning otsustamise probleemid Vastavalt ...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 2, Lk 65 - 72
3. peatükk. Tsiviilhagi menetlemise kord kriminaalasjas KrMK § 41 lõige 1 sätestatab, et tsiviilhagi vaadatakse kohtus koos kriminaalasjaga läbi KrMK-s ettenähtud korras. Uurides aga vastavaid sätteid ...
Kes vastutab kohtueelse menetluse eest?
Norman Aas
2000 9, Lk 584 - 591
Uue kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu *1 (edaspidi eelnõu) koostamisel on üheks problemaatilisemaks sõlmküsimuseks osutunud politsei ja prokuratuuri rolli ning nendevaheliste suhete määratlemine ...
Oportuniteedi- ehk otstarbekuse printsiip
Tristan Ploom
2000 6, Lk 369 - 376
Kriminaalõiguse ja -menetluse küsimused, millega riigid peavad tegelema, on sarnased. Nendest väärivad eelkõige esiletõstmist sellised probleemid nagu üldine kuritegevuse kasv, eriti sellistes valdkondades ...
Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast
Ants Nõmper
2000 4, Lk 212 - 223
Sissejuhatus Tallinna vanemprokurör lõpetas oma 15. märtsi 2000. aasta määrusega osaliselt kriminaalasja nr 98110537. Erinevalt sadadest teistest kriminaalasjadest, mille lõpetamine kajastub ainult õiguskaitseorgani ...
1