Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "järelevalve ja kontroll"

Olulisemad muudatused pankrotiseaduses
Paul Varul
2021 6, Lk 407 - 420
...pankrotiavalduste õigeaegse esitamise tagamine, aga samuti tõhusam järelevalve. Teiseks olulisemaks muudatuseks oli nõuete tunnustamise......nõuete kaitsmisega; – kohati on haldurid, aga ka järelevalvet teostavad kohtud liiga passiivsed, sh on järelevalve...
Euroopa pankade riskiprofiili seos stressitesti tulemustega
Elen Tark
2020 8, Lk 623 - 635
...2011., 2014., 2016. ning 2018. aasta Euroopa Pangandusjärelevalve stressitestid, kus osales kokku 153 panka 22 erinevast......äärmiselt vajalikud. Eelmise kriisi najal mõistsid järelevalveasutused oma kontrolli ja tegevuse nõrkust, mille...
Vastavuskontrolli funktsioon krediidiasutuses
Kaspar Kolk, Teele Soopalu
2020 8, Lk 636 - 645
...ühingus korraldatakse aasta-aastalt ulatuslikku pettust ning järelevalvet teostav juhtorgan aktsepteerib kõiki juhtkonna selgitusi......(ingl compliance risk) definitsioone Baseli pangajärelevalve komitee *13 2005. aasta aruandest. Täpsemalt defineeriti...
Haldusjärelevalvest läbi riikliku järelevalve prisma
Mait Laaring
2019 4, Lk 252 - 263
...Pealtnäha on riiklik järelevalve ja haldusjärelevalve üsna erineva reguleerimiseseme......ja haldusjärelevalve üsna erineva reguleerimiseseme ja asendiga õigusinstituudid......reguleerimiseseme ja asendiga õigusinstituudid. Riikliku järelevalve mõistet on korrakaitseseaduse § 2 lõikes 4 sisustatud...
Andmekaitseõigusest andmekaitseasutuse pilguga
Viljar Peep
2018 2, Lk 116 - 124
...Eestis; tõstatatakse küsimus, kumb on mõjusam: kas järelevalveasutuse omaalgatuslik tegevus või kaebuspõhine reageerimine......tegevus või kaebuspõhine reageerimine ning käsitletakse järelevalveasutuse sekkumiskünnise küsimusi. Andmekaitseõigus...
1  2  3  järgmine lehekülg»