Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "üürileping"

Kõrvalkulude kandmine eluruumi üürilepingu puhul
Kaisa Saarmann, Karin Sein
2018 1, Lk 3 - 15
...Eluruumi üürilepingu ja sellega seonduvate kõrvakulude kandmise teemal......pidada, kuni selleni, milliseid kokkuleppeid eluruumi üürilepingu pooled selle kohta sõlmida saavad. Käesolev artikkel......võrdlevalt Saksa õigusega, mis on paljuski olnud Eesti üürilepingu regulatsiooni eeskujuks. Autorid näitavad, millises...
Üürilepingu erakorraline ülesütlemine
Merit Sergejev
2006 9, Lk 646 - 655
...õlaõigusseaduse jõustumisega 1. juulil 2002 muutus oluliselt üürilepingute ülesütlemise regulatsioon. Neli aastat on piisav......hulgaliselt probleeme mõjuva põhjuse mõiste sisustamisel ja üürilepingu erakorralist ülesütlemist reguleerivate sätete tõlgendamisel...
Põhiõiguste tähendus eraõigusele
Detlev W. Belling
2004 1, Lk 3 - 10
Põhiseaduses sisalduvad põhiõigused on esmajoones kodanike kaitseõigusteks riigi vastu. Õigusteaduses on vaieldud selle üle, kas põhiõigused kehtivad ka eraisikute vahel ja kui ei, siis millist mõju põhiõigused ...
Isiku tunnistamine eluruumi kasutamise õiguse kaotanuks
Peeter Jerofejev
1993 5, Lk 102 - 102
...õiguse kaotamise tingimusi. ES § 38 lg. 2 sätestab, et üürilepingus võidakse ette näha tingimused ja tähtajad, mille saabumisel......seadusega, siis nüüd on tähtaja kehtestamine jäetud üürilepingu poolte otsustada. Just see erinevus tekitas praktikas...
Kohtust
Peeter Jerofejev
1993 1, Lk 20 - 20
...nende täisealiste perekonnaliikmete vastu eluruumi üürilepingu lõppenuks tunnistamiseks ja väljatõstmiseks teist...
Elamuseadus vajab parandusi ja täiendusi
Herbert Sepp
1994 10, Lk 245 - 247
...need normid poolte kokkuleppe eluruumi kasutamiseks üürilepingu või mõnel teisel õiguslikul alusel. Just kokkuleppe......võiks kaaluda järgmises redaktsioonis: „(1) Kui üürilepingus ei ole teisiti kokku lepitud, on üürnikul õigus...
Eluruumi üürilepingust tagastatud elamus
Herbert Sepp
1997 6, Lk 295 - 298
...munitsipaalomandis olev elamu, mida valdavad eluruumi üürilepingu alusel füüsilised isikud ja omandireformi õigustatud......võõrandatud elamu tagastamise korral muutub omanik eluruumi üürilepingu pooleks, kuigi ta ise sellist lepingut sõlminud...
Kohtupraktikast elamuseaduse mõnede normide rakendamisel
Herbert Sepp
1997 6, Lk 298 - 301
...kohtuotsuse resolutsioonis kohustanud kostjat sõlmima hagejaga eluruumi üürilepingut [1]. Selline kohtuotsus ei põhine ES § 40 lõikel......kohtuotsuse resolutsioonis kohustanud kostjat sõlmima hagejaga eluruumi üürilepingut [1]. Selline kohtuotsus ei põhine ES § 40 lõikel...
Väljatõstmisega seotud probleeme elamuseaduses
Maie Kütt
1997 3, Lk 140 - 144
...Eluruumi üürilepingu lõppemise ja lõpetamise juures esineb juhtumeid......lõpetamise juures esineb juhtumeid, kus isikud, kelle üürileping on lõppenud või kellega üürileping on ennetähtaegselt...
1  2  järgmine lehekülg»