Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduses sisalduvad põhiõigused on esmajoones kodanike kaitseõigusteks riigi vastu. Õigusteaduses on vaieldud selle üle, kas põhiõigused kehtivad ka eraisikute vahel ja kui ei, siis millist mõju põhiõigused üksikisikute vahelistes suhetes üldse avaldavad. Artikkel annab ülevaate põhiõiguste ja eraõiguse vaheliste seoste teema arengust Saksamaa Konstitutsioonikohtu õigusemõistmises ja Saksa õigusteaduses. Peatutakse kohtuotsustel, kus tunnustatakse põhiõiguse vahetut mõju eraisikute vahel, samuti lahenditel, kus kohus on lähtunud põhiõiguste kaudsest mõjust ning lahenditel, kus põhiõigusi on käsitletud kaitsekäskudena. Selgitatakse, milline tagajärg oleks põhiõiguste vahetul mõjul eraisikute vahelistele suhetele ning miks teooria põhiõiguste vahetust kehtivusest eraisikute vahel ei ühti Saksa põhiseadusega. Lugejani tuuakse ka põhiõiguste kaudse mõju teooria kriitika. Tulevikuväljavaateid käsitledes tutvustab autor Saksa Justiitsministeeriumi plaane viia põhiõiguste vahetu mõju sisse eraisikute vahelisi suhteid reguleerivatesse seadustesse ja konkreetseid samme selle plaani elluviimiseks. Seejuures ei varja autor oma kriitilist suhtumist neisse kavadesse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse