Menüü

Kokkuvõte

Karistusseadustiku jõustumisest on möödunud 20 aastat. Täpselt sama kaua on Eestis kehtinud juriidilise isiku karistusõiguslik vastutus. Kahekümne aastaga on juriidilise isiku vastutusega seoses tõusetunud mõningad kitsaskohad, mis välistavad juriidilisele isikule vastutuse omistamise ka siis, kui see näiks õiglane. Ennekõike seonduvad need probleemid juriidilise isiku vastutuse range derivatiivsusnõude ning tegevusetusdeliktidega. Ka maailm meie ümber on muutunud. Õiguskord tugineb üha rohkem detailsetele valdkonnaspetsiifilistele regulatsioonidele, millest kinnipidamist eeldatakse just juriidiliselt isikult. Neis valdkondades on karistusõiguslik fookus nihkumas füüsiliselt isikult vahetult juriidilisele isikule. Samuti peab juriidilise isiku vastutus sammu pidama Euroopa Liidu õiguse nõuetega.

Käesolevas artiklis on püütud anda võimalikult ammendav ülevaade juriidilise isiku vastutuse alustest Eesti karistusõiguses ning derivatiivsusnõudest tulenevatest probleemkohtadest. Autorid arutlevad, kas ja mil määral võimaldaks karistusseadustik lähtuda organisatsioonilise vastutuse põhimõttest, ning pakuvad välja konkreetseid võimalikke muudatusi de lege ferenda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse