Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "muud mõjutusvahendid"

Analoogia karistusõiguses – mitte ainult keelatud
Jaan Sootak
2021 5, Lk 344 - 355
...jäik kasutuselevõtt Riigikohtus tõi kaasa olulise muudatuse kohtupraktikas. Kui varem peeti vägivallaks KarS......mille objekt ei ole vallasasi. Lünk täideti seadusemuudatusega 17. detsembril 2003, mis arvas omastamise objektiks...
Karistusõiguse suund – ülekriminaliseerimine?
Timo Reinthal
2010 10, Lk 740 - 750
...et ähvardava karistuse suhteliselt vähene tõsidus ei muuda olemuslikult kriminaalse õigusrikkumise iseloomu...... Ähvardava karistuse suhteliselt vähene tõsidus ei muuda olemuslikult kriminaalse õigusrikkumise iseloomu...
Karistusjärgse kinnipidamise rakendamine
Merli Paddar
2010 6, Lk 411 - 417
...peetud piisavaks, sest kriminaalmenetluse seadustik ei sisalda ka muudes sätetes kohustuslikku ekspertiisi ja ekspertiisi......Vastates õiguskantsleri küsimustele, selgitatakse muudatusettepanekute seletuskirjas, et ekspertiisi liiki...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
...võinuks olla teadmised, mida tal tegelikult ei olnud, ei muuda midagi ärakasutaja poolses teovalitsemises. Samuti......midagi ärakasutaja poolses teovalitsemises. Samuti ei muuda see fakti, et ärakasutatav tegutseb vahendina. Seetõttu...
Karistusjärgne kinnipidamine ja Eesti kriminaalpoliitika
Jüri Saar
2009 2, Lk 114 - 123
...pisikesed, üksnes väga väheseid inimesi puudutavad muudatused. Tegemist on ettepanekuga kahe uue mittekaristusliku......esmapilgul pisikesed, üksnes väga väheseid inimesi puudutavad muudatused.*1 Tegemist on ettepanekuga kahe uue mitte­karistusliku...
Mõtteid tulevasest kriminaalseadustikust
Kalle Nigola
1994 2, Lk 55 - 56
Nõukogude õigusloomes olid mitmeti mõistetavad seadussätted üsna tavalised. Paratamatult pidi keegi neid hiljem selgitama. Vastav õigus oli antud NSV Liidu Ülemkohtule ja liiduvabariikide ülemkohtutele ...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 1, Lk 7 - 14
...kriminaalasjas menetlemist reguleerivaid sätteid oluliselt ei muudetud. Kuna aga pärast Eesti taasiseseisvumist on kardinaalselt......mõistet kriminaalasjas. Tõenäoline on, et ülalnimetatud muudatus tsiviilhageja legaaldefinitsiooni sõnastuses on...
1  2  järgmine lehekülg»