Menüü

Kokkuvõte

Üldaktidega elu korraldamise võim on omavalitsuse oluline ja lahutamatu komponent, ilma milleta pole mõeldav omavalitsuse põhisisu – kohaliku elu küsimuste lahendamine. Üldaktidega elu korraldamise võim annab kohaliku omavalitsuse üksustele pädevuse oma ülesandeid kohalikku spetsiifikat järgides täita. Tegemist on kohaliku oamvalitsuse garantii tuuma kuuluva võimualaga. Üldaktide andmise võim pole aga piiramatu. KOV on seotud halduse üldsüsteemiga ning allutatud põhiseaduslikele printsiipidele, millest tulenevalt on omavalitsuse olemuslik võimuala piiratud.

Eesti põhiseadusest tulenevalt on kohalikel omavalitsustel üldiste ja kohalikke eripärasid arvesse võtvate õigusreeglite kehtestamise õigus. Kohalik omavalitsus saab vastu võtta nii riigiorganite määrustega võrdse õigusjõuga statuute kui ka väljaspool autonoomiat antavaid tavalisi määrusi. Kui statuutide andmisel toimivad õiguslike piiridena põhiseaduslikud printsiibid, siis ülekantud pädevuse piires antud määrused eeldavad volitusnormi olemasolu. Põhiseadusest tulenevaks piiriks üldaktide kehtestamisel on põhiõigused, samuti õigusriigi printsiibist tulenev seaduse reservatsiooni printsiip, olulisuse põhimõte ning määratletuse nõue. Üldaktide andmise õigust piirab ka kohaliku omavalitsuse garantii maht, kusjuures kohaliku elu küsimuste piiritlemine ei ole sageli lihtne. Lisaks nendele piiridele tuleb kohaliku omavalitsuse üldaktide puhul arvestada omavalitsusorganite pädevuse ja kehtivuse küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse