Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseadus"

Põhiseaduse kommentaarid saavad täiendust
Uno Lõhmus
2022 9-10, Lk 761 - 762
...esitles Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital põhiseaduse kommentaare. Artiklis selgitatakse, miks on vaja......põhiseaduse kommentaare. Artiklis selgitatakse, miks on vaja põhiseaduse teist kommentaari ning mille poolest erinevad riigiõiguse...
Euroopa Liidu õiguse esimuse põhimõte ja liikmesriikide põhiseadused
Allan Rosas, Piret Luiga
2021 Riigiõiguse aastaraamat 2021, Lk 35 - 51
...Üks põhiseaduslikest küsimustest, mis ikka põhjustab vaidlusi ja......absoluutne on esimuse põhimõte eriti just liikmesriigi põhiseadusõiguse puhul. Euroopa Kohtu praktika on järjekindlalt......kohaldub kogu riigisisese õiguse, sealhulgas liikmesriigi põhiseadusõiguse suhtes. Samas mõned liikmesriikide kohtud, eeskätt...
Põhiõiguste peatükk Eesti 1920. aasta põhiseaduses
Hannes Vallikivi
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 32 - 61
... Artiklis antakse ülevaade Eesti 1920. aasta põhiseaduse põhiõiguste peatüki ja enamiku selle paragrahvide......Kogu 15-liikmelises valdavalt juristidest koosnenud põhiseaduskomisjonis. Komisjonis ja Asutava Kogu täiskogus peetud...
Põhiseaduse areng ajaloolises ja võrdlevas vaates
Ülle Madise
2019 1, Lk 3 - 10
...rahvaesinduse, riigipea, valitsuse, kohtu ja teiste põhiseaduslike institutsioonide vaheline võimujaotus; ja kolmandaks......vaheline võimujaotus; ja kolmandaks, ka moodsamates põhiseadustes, hulk nn sünnimärke, mis kirjeldavad rahvale olulisi...
Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist
Madis Ernits
2015 2, Lk 77 - 87
...normid võib jagada kaheks: põhiõigused ja ülejäänud põhiseadusnormid. Viimastest reguleerib enamik riigikorraldust......Nimelt eeldab kohtuotsuse põhjendus seisukohavõttu, kas põhiseaduse § 1 – „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik...
Põhiseadus ja proportsionaalsus – kas pilvitu kooselu?
Hent Kalmo
2013 2, Lk 79 - 97
...üldiseks seaduse tõlgendamise meetodiks. Iga seaduse, ka põhiseaduse mõte on piirata mingil moel otsustaja valikuid. Proportsionaalsustesti......valikuid. Proportsionaalsustesti laiendamisel kogu põhiseadusele ähvardab viimase õiguslik sisu aga aheneda puhtvormiliseks...
Euroopa Liidu arengusuunad ja Eesti põhiseadus
Alexander Lott
2013 1, Lk 3 - 26
...päevadel Tartus hoiatas Riigikohtu esimees Märt Rask, et põhiseaduse täiendamise seaduse tõlgendusvõimalused Euroopa Liidu......delegeerivad sammud. Käeolevas artiklis vaadeldakse põhiseaduse täiendamise seaduse ja põhiseaduse § 1 muutmise vajalikkust...
Põhiseaduse muutmine ja muutused põhiseaduses
Uno Lõhmus
2011 1, Lk 12 - 26
...Pärast põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmist ja sellele Riigikohtu......sellele Riigikohtu poolt antud tõlgendust, et osa põhiseaduse sätetest on muudetud ja osa saab kohaldada vaid siis......kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, on tekkinud olukord, kus põhiseaduse sätete kehtivuse suhtes valitseb ebamäärasus. Demokraatliku...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
...Eestis viimastel aastatel juristide meeli kütnud põhiseaduse aluspõhimõtete ehk nn kaitseklausli temaatikat võib......vaidlusena selle üle, milline kohus peaks kaitsma Eesti põhiseaduses sisalduvaid õigusi ja põhimõtteid. Ühe seisukoha...
1  2  järgmine lehekülg»