Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "avalik teenistus"

Kuidas mõista kohut kohtuniku üle?
Ele Liiv
2016 7, Lk 510 - 519
...distsiplinaarasja arutava organi istung peaks olema avalik? Kui jah, kas istungi avalikkuse põhimõttest saab......avalik? Kui jah, kas istungi avalikkuse põhimõttest saab olla erandeid? Millised on distsiplinaarmenetluse...
Rikkumisest teavitamisega seonduvaid probleeme Eestis
Tavo Tiits
2014 6, Lk 443 - 453
...või pädeva ametiasutuse, aga ka meedia kaudu laiema avalikkuse teavitamist kindlat liiki ohust, riskist, tulevikus......toimepandud vääritikäitumisest ehk rikkumisest ettevõttes, avaliku sektori asutuses või muudes organisatsioonides. „Rikkumisest...
Maksusaladus kehtivas õiguses
Kaspar Lind
2009 7, Lk 455 - 464
...Aeg-ajalt kerkib Eesti meedias kohtuistungite avalikkuse küsimus. Seda enamasti siis, kui mõni avalikkusele......küsimus. Seda enamasti siis, kui mõni avalikkusele huvipakkuv kohtuistung kuulutatakse kinniseks...
Haldusreformi juriidilised aspektid
Jaan Ginter
1993 1, Lk 5 - 6
Haldusreformi võib käsitleda mitmest aspektist. Seoses külanõukogudele, alevitele ja linnadele omavalitsuse staatuse andmisega on tekkinud uus omandireform - munitsipaalomand ning sellele tuginev ettevõtluse ...
Avalik teenistus contra tööõigus
Kalle Merusk
1994 6, Lk 131 - 132
...valminud tsiviilseadustik [5]. Küsimuse lahendus, kas avalik–õiguslikke haldusülesandeid täitvat riigi–, kohalike......haldusülesandeid täitvat riigi–, kohalike omavalitsusüksuste ja teiste avalik–õiguslike institutsioonide teenistujad allutada tööõiguse või...
Tööandja Eesti tööõiguses
Gaabriel Tavits
1995 9, Lk 392 - 394
... kas tööandja on füüsiline või juriidiline isik, avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik; tööandjaks......asutust, organisatsiooni, mitte aga eraõiguslikku ega avalik-õiguslikku juriidilist isikut. Tulenevalt TsÜS...
Kellele laieneb töölepingu seadus?
Gaabriel Tavits
1996 4, Lk 154 - 162
...jäta puudutamata ka tööõigust. 1. jaanuaril 1996 jõustunud avaliku teenistuse seadus (edaspidi ATS; RT I 1995, 16,......Seega on aktuaalseks muutunud vahetegemine töötaja ja avaliku teenistuja vahel. Samuti on muutunud oluliseks vahetegu...
Avaliku teenistuse taassünd Eestis
Priit Pikamäe
1996 4, Lk 166 - 167
...Riigikogus vastu võetud ja 1. jaanuaril 1996 jõustunud avaliku teenistuse seadusest (edaspidi ATS RT I 1995, 16...... I 1996, 15, 265), tuleb paratamatult rääkida ka avaliku teenistuse taassünnist Eestis, sest kuni nimetatud...
Mõningaid avaliku teenistuse seaduse probleeme
Heino Siigur
1997 4, Lk 183 - 186
...teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 20 kohaselt nimetab avaliku teenistuse ametnikud ametikohale ametiasutuse juht......arvatud ATS § 30 loetletud juhtudel). Ühegi teise avalike teenistujate kategooria puhul nimetamisele eelnevat...
Riigiametnike tasustamise korraldus
Taavi Annus
1998 6, Lk 288 - 295
...korralduse põhiküsimusi Riigiametnike, aga ka teiste avaliku sektori teenistujate tasustamise küsimus on mõnda......Eestis kui ka mujal maailmas. Vaatluse all on vaid avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97...
Töötegijad, kes ei ole töötajad
Gaabriel Tavits
1998 3, Lk 138 - 143
...teatud eranditega. Esimene liik selliseid isikuid on avalikud teenistujad, eelkõige aga ametnikud, kelle teenistusega......teatud eranditega. Esimene liik selliseid isikuid on avalikud teenistujad, eelkõige aga ametnikud, kelle teenistusega...
Kommentaar avaliku teenistuse eetikakoodeksile
Ivar Tallo
1999 4, Lk 158 - 161
...Hippokratese vanne, samal põhjusel on vastu võetud ka avaliku teenistuse seadus. Vaadates viimast eelnevate kõrval......Hippokratese vanne, samal põhjusel on vastu võetud ka avaliku teenistuse seadus. Vaadates viimast eelnevate kõrval...
1  2  järgmine lehekülg»