Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli teemaks on töölepingu seaduse rakendusala kindlaksmääramisega seonduvad probleemid. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS, RT 1992, 15/16, 241; I 1993, 10, 150; I 1995, 14, 170) rakendusala kindlaksmääramine annab meile ka vastuse küsimusele, milline võib olla tööõiguse kui iseseisva õigusharu rakendusala ehk millist töösuhete valdkonda tööõigusega reguleeritakse.

Probleemistik, mis seondub TLS rakendusala kindlaksmääramisega, on käesoleval ajal aktuaalne. Eestis toimuvad õigusreformid ei jäta puudutamata ka tööõigust. 1. jaanuaril 1996 jõustunud avaliku teenistuse seadus (edaspidi ATS; RT I 1995, 16, 228) viis TLS rakendusalast välja terve rea tööd tegevaid isikuid, kelle töösuhted varem olid reguleeritud TLS-ga. Seega on aktuaalseks muutunud vahetegemine töötaja ja avaliku teenistuja vahel. Samuti on muutunud oluliseks vahetegu töötaja ja ametniku vahel ka näiteks vaidluste lahendamise seisukohalt. On ju ATS-s sätestatud, et vaidlused, mis tulevad teenistussuhetest, lahendatakse halduskohtutes. Jätkuvalt on probleeme tekitav vahetegu töölepingu ja tööettevõtulepingu vahel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse