Menüü

Kokkuvõte

Lisaks õigusriigi põhimõttele tuleb politsei tegevuse puhul tuleb silmas pidada politseiliste ohutõrjemeetmete jaoks keskse tähendusega proportsionaalsuse põhimõtet ja Euroopa õiguse nõudeid. Artikli esimeses osas selgitatakse, mida tähendab proportsionaalsuse põhimõte politseiõiguses ja kuidas seda põhimõtet rakendada. Artikli teises osas käsitletakse politseiorganite ülesandeid Euroopa Liidu kontekstis. Kuna Euroopa Liidus kehtib põhimõte, et sisejulgeoleku tagamine on liikmesriigi pädevuses, siis peatutakse sisemise ja riikliku julgeoleku piiritlemise küsimustel, sisemise julgeoleku definitsioonil ja selle definitsiooni ühel elemendil – kaitstavatel õigushüvedel. Autor on seisukohal, et loobuda tuleks sellisest Eesti korrakaitse seaduse eelnõus sätestatud sisemise julgeoleku kaitsehüvest nagu avalik kord, leides selle mõiste kasutamisele vastuväiteid nii teoreetilisest kui praktilisest aspektist. Artikli viimases osas käsitletakse Euroopa Liidu liikmesriikide siseriikliku politseilise tegevuse sidumist Euroopa struktuuridega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse