Menüü

Kokkuvõte

1. jaanuaril 2003 jõustusid Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muudatused, millega lisati seadusesse töölepingute kollektiivse lõpetamise korda reguleerivad paragrahvid. Tehtud täiendustega harmoniseeriti Eesti tööõigus Euroopa Liidu 1998. aasta direktiiviga 98/59/EÜ „Kollektiivseid vallandamisi käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta“. Artiklis selgitatakse töölepingute kollektiivse lõpetamise korda nii lähtuvalt töölepingu seadusest kui ka Euroopa Liidu direktiivist 98/59/EÜ, samuti analüüsitakse töölepingu seaduse vastavate reeglite kohaldamist Euroopa Kohtu lahendite seisukohalt. Direktiivi ja Eesti töölepingu seaduse võrdlusest selgub, et töölepingu kollektiivse lõpetamise sätted kohalduvad Eestis oluliselt väiksema arvu töötajatega töölepingute lõpetamisel. Autori arvates tuleb muuta töölepingu seaduse sätet, mis vallandavate töötajate arvu kindlakstegemisel lähtub tööandja juures töötavate isikute arvust ja asendada see ettevõtte töötajate arvust lähtumise nõudega, mis tuleneb Euroopa Kohtu praktikast. Probleemseks peab autor asjaolu, et töölepingu kollektiivse lõpetamise sätteid ei kohaldata Eestis töölepingute lõpetamisele pankroti tõttu. Küsitavaks peab autor ka töölepingute kollektiivse lõpetamise hüvitiste osalist väljamaksmist Töötukassa kaudu, sest selline regulatsioon võib viia kergekäeliste kollektiivsete lõpetamisteni.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse