Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendid"

Kas leping on tõendatav asjaolu või kohaldatav õigus?
Martin Raude
2022 4, Lk 284 - 289
...peaksid menetlusosalised esitama sellekohased väited ja tõendid nii varakult, kui menetluse seisund seda võimaldab......regulatsiooni olemasolu ja sisuga seotud väited ja tõendid eelduslikult enne eelmenetluse lõppemist, kuid hiljemalt...
Quo vadis, kohtuekspertiis?
Gunnar Tasa
2021 7-8, Lk 528 - 535
Kohtuekspertiisiks võib pidada tegevust, mille käigus on õigusmõistmise kontekstis kasutatud asja või asjaolude uurimiseks mittejuriidilisi eriteadmisi. Kohus võib vajada neid mittejuriidilisi eriteadmisi ...
Kohtuekspertiisiseaduse uuenduskuur
Anne Kruusement
2021 7-8, Lk 601 - 606
Tänane kohtuekspertiisiseadus (KES) on vastu võetud 2001. aastal. Menetlusseadustikud on jõustumisest saati oma regulatsioonid ekspertiiside tellimise ja tegemise osas veidi erinevalt lahendanud ning KES ...
Tunnistaja ülekuulamine hagimenetluses
Martin Raude
2019 3, Lk 226 - 231
...ütlus ja menetlusosalise vande all antav seletus on tõendid, mida menetlusosaline ei saa ise esitada, mistõttu......ütlus ja menetlusosalise vande all antav seletus on tõendid, mida menetlusosaline ei saa ise esitada, mistõttu...
Kohtu selgitamiskohustus hagimenetluses
Indrek Soots
2011 5, Lk 323 - 332
...kohaselt selgitab kohus eelmenetluses eelkõige välja tõendid, mida menetlusosalised esitavad oma faktiliste väidete......tegema jõupingutusi selleks, et pooled esitaksid oma tõendid. Saksa õiguskirjanduse kohaselt on kohtupoolse juhendamise...
Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses
Ele Liiv
2006 4, Lk 257 - 261
Viimasel paaril kümnendil võib täheldada, et üha enam on hakatud välja selgitama laste huvisid ja seda mitte üksnes perekonnaõiguslikes vaidlustes. Laps peab saama oma sõna sekka öelda kõikide teda puudutavate ...
Tööstusomandi vaidluste kohtueelne lahendamine
Jaak Ostrat
2002 4, Lk 242 - 253
Tööstusomandi süsteemi reformi käigus on taas kord päevakorral tööstusomandi apellatsioonikomisjoniga seotud küsimused. Artiklis otsitakse vastuseid küsimustele, milline peaks olema tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ...
Tsiviilkohtupidamise seadustik
Jaano Odar
1994 2, Lk 34 - 37
Tsiviilkohtupidamise seadustiku (edaspidi TsKS) §-s 1 sätestatakse põhiseadusest tulenev põhimõte, mille kohaselt ainus õigustmõistev organ tsiviilasjades on kohus (RT I 1993, 31ڳ2, 538). Samas annab ...
1  2  järgmine lehekülg»