Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendid"

Tunnistaja ülekuulamine hagimenetluses
Martin Raude
2019 3, Lk 226 - 231
...ütlus ja menetlusosalise vande all antav seletus on tõendid, mida menetlusosaline ei saa ise esitada, mistõttu......ütlus ja menetlusosalise vande all antav seletus on tõendid, mida menetlusosaline ei saa ise esitada, mistõttu...
Kohtu selgitamiskohustus hagimenetluses
Indrek Soots
2011 5, Lk 323 - 332
...kohaselt selgitab kohus eelmenetluses eelkõige välja tõendid, mida menetlusosalised esitavad oma faktiliste väidete......tegema jõupingutusi selleks, et pooled esitaksid oma tõendid. Saksa õiguskirjanduse kohaselt on kohtupoolse juhendamise...
Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses
Ele Liiv
2006 4, Lk 257 - 261
Viimasel paaril kümnendil võib täheldada, et üha enam on hakatud välja selgitama laste huvisid ja seda mitte üksnes perekonnaõiguslikes vaidlustes. Laps peab saama oma sõna sekka öelda kõikide teda puudutavate ...
Tööstusomandi vaidluste kohtueelne lahendamine
Jaak Ostrat
2002 4, Lk 242 - 253
Tööstusomandi süsteemi reformi käigus on taas kord päevakorral tööstusomandi apellatsioonikomisjoniga seotud küsimused. Artiklis otsitakse vastuseid küsimustele, milline peaks olema tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ...
Tsiviilkohtupidamise seadustik
Jaano Odar
1994 2, Lk 34 - 37
Tsiviilkohtupidamise seadustiku (edaspidi TsKS) §-s 1 sätestatakse põhiseadusest tulenev põhimõte, mille kohaselt ainus õigustmõistev organ tsiviilasjades on kohus (RT I 1993, 31ڳ2, 538). Samas annab ...
Apellatsioonimenetlus
Peeter Jerofejev
1994 2, Lk 41 - 45
...pole tehtud; lg. 2 kohaselt peab apellant ära märkima tõendid, millele ta kavatseb tugineda ja mida ta soovib iga......3 kohaselt lisatakse kaebusele need dokumentaalsed tõendid, mida esimese astme kohus ei esitanud koos nende...
Kohtuekspertiis ja kohtuekspertiisiseadus
Herbert Lindmäe
2002 2, Lk 89 - 95
Kohtuekspertiisi eesmärgid on menetlusvormist sõltumata kokkulangevad: tuvastada ekspertiisi vormis mitteõiguslikke eriteadmisi rakendades menetlusasjas tähtsaid asjaolusid ja aidata seeläbi kaasa menetlusülesannete ...
Tsiviilkohtumenetluse seadustikust
Jaano Odar
1998 10, Lk 490 - 494
Tsiviilkohtupidamise seadustik hakkas kehtima 15. septembril 1993. Juba enne tsiviilseadustiku üldosa seaduse vastuvõtmist 28. juunil 1994 oli üldosa seaduse ettevalmistamise käigus selge, et protsessiõiguse ...
1  2  järgmine lehekülg»