Menüü

Kokkuvõte

Võrdse kohtlemise nõude ehk diskrimineerimise keelu riigiõigusliku aluse annab Eesti Vabariigi põhiseadus oma mitmete sätetega. Põhiseaduse § 12 lõige 2 kohustab seadusega keelustama diskrimineerimise õhutamise ja karistama selle eest. Vastavalt on ka karistusseadustik näinud ette süüteod võrdõiguslikkuse vastu.

Rahvusvahelise õiguse akte võrdse kohtlemise tagamise kohta on palju. Kõige kesksematena võib nimetada ÜRO akte, eriti ÜRO kodaniku ja poliitiliste õiguste pakti (mille osalisriigiks Eestigi on) ning selle artiklit 26. Euroopa õigusruumi olulisemaks lepinguks selles vallas on Euroopa inimõiguste konventsioon, täpsemalt selle artikkel 14 ning konventsiooni lisaprotokoll nr 12. Eesti Vabariik on konventsiooni osalisriik alates 16. aprillist 1996. Lisaprotokollile nr 12 kirjutas Eesti Vabariik 4. novembril 2000 küll alla, kuid ei ole seda ratifitseerinud.

Euroopa inimõiguste konventsioon artikkel 14 kohustab tagama konventsioonis ja selle lisaprotokollides sätestatud õigused ja vabadused ilma mingi diskrimineerimiseta. Artiklis antakse ülevaade diskrimineerimiskaebuste hindamise põhimõtetest ja metoodikast Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse