Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Eksimus Eesti karistusõiguses
Elina Elkind
2004 6, Lk 375 - 382
Artiklis käsitletakse eksimuse dogmaatikafiguuriga seotud küsimusi Eesti karistusõiguses, toetudes karistusseadustikus väljendatud põhimõtetele. Eksimuse käsitluses on karistusseadustiku jõustumisega tehtud ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
... Deliktitüübilt võib ettevaatamatusest toimepandud süütegu olla nii teo- kui ka tagajärjedelikt. Teodelikti korral......tegevusetusdelikti. Ettevaatamatusest toimepandav süütegu on enamasti sellisena eriosas ka tähistatud (nt §...
Telekommunikatsioonialased õigusrikkumised
Indrek Metusa
2002 5, Lk 312 - 320
...sidevõrgust on kõrgemal tasemel ning võimalused vastavaid süütegusid toime panna on suuremad. Ka arvutikuritegude......probleeme. Sätte asetsemine avaliku rahu vastaste süütegude peatükis ja avaliku võimu teostamise vastaste süütegude...
Kohtulahendid

1995 2, Lk 71 - 73
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 10. jaanuarist 1995. a. R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ...
Süüvõime karistusseadustikus
Jaan Sootak
2002 2, Lk 82 - 88
...kolmeastmelise finalistliku deliktistruktuuri. Selle järgi on süütegu koosseisupärane, õigusvastane ja süüline tegu (KarS......olulises küsimuses, nimelt tervise vastu suunatud süütegude korral (KarS 9. ptk 2. jagu). Kehtiva KrK järgi...
Süüdimatuse meditsiinilised kriteeriumid
Arno Aadamsoo
2002 2, Lk 100 - 102
Kohtupsühhiaatria keskseimateks küsimusteks kriminaalõiguses on isiku psüühiline seisund ja süüdivus talle süükspandavate tegude toimepanemise ajal ning tema võime oma psüühilise seisundi poolest osaleda ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»