Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pärimise käik"

Euroopa pärimismääruse kohaldamise praktika
Eve Põtter
2021 9, Lk 676 - 681
...põhjenduspunktides 23 ja 24 selleks tarvilikud juhised *14 ning „pärimisega tegelev asutus peab konkreetse juhtumi asjaolusid......pärandaja viimase alalise elukoha riik, kohaldatakse pärimisele erandina selle teise riigi õigust. *26 Kui pärandaja...
Kaasomandi lõpetamine
Paul Varul
2013 7, Lk 465 - 477
Kaasomandi lõpetamine ja ühise asja jagamine on kaasomandi puhul üheks kesksemaks probleemiks, seda ka kohtupraktikas. Seetõttu otsitakse artiklis vastust peamiselt kahele põhiküsimusele: (a) millised ...
Kasulik teada: usaldusfondid
Katrin Sepp
2011 6, Lk 443 - 451
...kohaldamisalasse kuuluma common law riikides seadusjärgsel pärimisel tekkivad (seadusega ette nähtud) usaldusfondid, mis......järelpärija instituudi kasutamise abil, kuivõrd järelpärimise puhul kantakse eelpärija kinnistusraamatusse omanikuna...
Uus pärimismenetlus – kuidas edasi?
Urve Liin
2009 1, Lk 28 - 38
...paremal moel ellu viia, s.t rakendada nii, et kõigi pärimisega kokkupuutuvate isikute õigused saaksid piisaval......pankroti väljakuulutamiseks, kui pärandvarast ei jätku kõigi pärandaja või pärimisega seotud võlanõuete rahuldamiseks (2008. a PärS §...
Notari koht uuenevas pärimismenetluses
Ivo Mahhov
2008 7, Lk 482 - 487
...välja toodud materiaal- ja menetlusosa, kajastavad pärimise käiku eelkõige alates 1. jaanuarist 1997 kuni siiamaani......jõustuv pärimisseaduse uus redaktsioon. Pärimise käik on sätestatud uue pärimisseaduse §‑des 110–179...
Pärijavaldus: kas vastuvõtusüsteemi sobimatu instituut?
Urve Liin
2006 10, Lk 711 - 719
...õiguskordade võrdlemise kaudu avab autor valduse ja pärimise omavahelisi suheteid. Käesoleva aasta 11. jaanuaril......tegutsemist just sellelt isikult, kes pärida soovib; pärimisest mittehuvitatud isik võib reeglina jääda pärimiselt...
Pärimise käik uues pärimisseaduse eelnõus
Ivo Mahhov
1995 7, Lk 288 - 292
...kus protsessiosalised algselt üldse teada ei ole. Vastavate pärimise käiku reguleerivate protsessinormide formuleerimine......nii seadusjärgse, testamendijärgse kui ka lepingujärgse pärimise korral. Testamenditäitja ei tegele aga üldjuhul pärandvara valitsemisega...
Abikaasade vastastikusest testamendist
Urve Liin, Ursula Nagel
2001 1, Lk 35 - 45
...ära teeninud. Nii on see enamasti ka testamendijärgse pärimise puhul. Korraldus kellelegi surma korral oma vara...... kui pärandaja ühe või teise seadusjärgse pärija pärimiselt hoopis kõrvaldab või talle vähem pärandab, kui...
Pärandi vastuvõtmine ja selle vormistamine
Edgar Grünberg
2001 10, Lk 701 - 706
...teistest vara omandamise viisidest eelkõige selle poolest, et pärimisel toimub omandi üleminek ainult seoses ühe subjekti......vara omanikuna on elus, ei saa omandi üleminekut pärimise teel toimuda. Vara omaniku surm, millega kaasneb...
1