Menüü

Vahistatu pikaajalise kokkusaamise saaga: vangistusseaduse jõustumisest Riigikohtu üldkogu 11. juuni 2019. a otsuseni asjas 5-18-8

Autor:

Kokkuvõte

Vahistatu kokkusaamised on reguleeritud vangistusseaduse (VangS) § des 94 ja 95, millest esimene kannab pealkirja „Vahistatu kokkusaamised“ ja teine „Kokkusaamised kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ja oma riigi konsulaartöötajaga“. Käesolev artikkel analüüsib esimest, VangS § i 94, ja täpsemalt seda, mida praegu kehtiv VangS § 94 ei nimeta, s.t vahistatu pikaajalise kokkusaamise õigust. Juridicas on selle õigusega seotud probleemi juba varem käsitletud (T. Ploom, Juridica 2018/2), kuid nüüdseks on see (lõpliku?) lahenduse saanud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 11. juuni 2019. a otsusega asjas 5-18-8. Autor annab ülevaate sellest, kuidas selle otsuseni jõuti, ning analüüsib, kas lõpuks on jõutud lahenduseni, mis on vahistatute õigustega kooskõlas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse