Menüü

Kokkuvõte

2010. aastal esitas AS Generaator Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse, milles väljendas soovi jätkata Kunda I paisul Kunda jõe paisutamist ja toota seal hüdroenergiat. Tegemist on juba 1893. aastal rajatud Baltikumi esimese hüdroelektrijaamaga, mis ei ole küll järjepidevalt tegutsenud, kuid on siiani säilinud. Keskkonnaamet algatas keskkonnamõju hindamise, kuid jättis korduvalt heaks kiitmata taotleja esitatud keskkonnamõju hindamise aruanded. 2015. aastal otsustas Keskkonnaamet lõpuks anda taotlejale konkreetse tähtaja keskkonnamõju hindamise aruande esitamiseks. Tähtajaks aruannet ei esitatud ja Keskkonnaamet keeldus luba andmast. 8. oktoobri 2018. a otsusega asjas 3-16-478 jättis Riigikohus Keskkonnaameti otsuse jõusse.

Kohtuasja valguses analüüsib autor, kas keskkonnamõju hindamine on nõutav ka loa andmisest keeldumise korral; milline on veepoliitika raamdirektiivis, aga ka teistes õigusaktides sätestatud Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkide siduvus; millisel võimalusi teha veekogu hea seisundi saavutamises erandeid pakub veepoliitika raamdirektiiv ning kas vee-elupaiga kui Natura ala kaitse hõlmab lisaks olemasoleva olukorra säilitamisele ka selle parandamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse