Menüü

Karistusõiguslik hädakaitse ja hädaseisund põhiõiguste piiramise alusena koolides ning nende suhestumine 1. jaanuaril 2016 jõustuva lastekaitseseaduse § 24 lõikega 3

Autor:
Number 2015/6
Lk 418-426

Kokkuvõte

Karistusõiguse dogmaatika järgi ei ole koosseisupärane tegu teatud juhtudel õigusvastane. Karistusseadustiku § 27 järgi on õigusvastane tegu, mis vastab seaduses sätestatud süüteokoosseisule ja mille õigusvastasus ei ole välistatud karistusseadustiku, muu seaduse, rahvusvahelise konventsiooni või rahvusvahelise tavaga. Õigusvastasust ei tuvastata n-ö positiivse, vaid negatiivse tunnusena. See tähendab, et pärast teo koosseisupärasuse jaatamist küsitakse, kas esineb õigusvastasust välistavaid asjaolusid. Eeldatakse, et koosseisupärane tegu on ka õigusvastane.

Teatud asjaolud lükkavad selle eelduse ümber. Eespool tsiteeritud karistusseadustiku § 27 sõnastusest nähtub, et selliste asjaolude, s.t õigusvastasust välistavate asjaolude loetelu ei ole karistusseadustikus kinnine: need võivad tuleneda ka teistest seadustest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja rahvusvahelisest tavast. Üheks selliseks seadusesätteks on 1. jaanuaril 2016 jõustuva lastekaitseseaduse § 24 lõige 3.

Artiklis analüüsitakse, millist tähendust omab lastekaitseseaduse nimetatud säte iseseisva teo õigusvastasust välistava asjaoluna ning kas see harmoneerub karistusõiguse dogmaatikaga hädakaitse ja hädaseisundi valdkonnas. Arvestades viimaste aastate meediakajastust, mida jälgides võib järeldada, et õpetajate seas valitseb teatud ebakindlus selles osas, kui palju ja kuidas nad õpilaste käitumist võivad ohjeldada, keskendub autor laste suhtes füüsilise jõu kasutamise õigusele koolides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse