Menüü

Kokkuvõte

Atlandi, Vaikse ja India ookeani ning Põhja-Jäämere regioonides on riigid merre heitnud suurtes kogustes keemiarelvi. Need pärinevad valdavalt Saksamaa, Nõukogude Liidu, Jaapani, Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia poolt Teise maailmasõja eel ja kestel võidurelvastumise käigus toodetud, kuid kasutamata jäänud keemiarelvade varudest.

Uputatud keemiarelvade asukohtade tõttu reguleerivad nendega seotud mere- ja keskkonnaõiguse küsimusi mitmed regionaalsed lepingud. Käesolev artikkel keskendub üksnes Läänemerre heidetud keemiarelvadele. Seetõttu kohalduvad olulisemate välislepingutena 1992. aasta Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon ning keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsioon.

Käesoleva artikli eesmärk on välja selgitada riigi peamised õigused ja kohustused Läänemerre heidetud keemiarelvade suhtes rahvusvahelise mere-, keskkonna- ja julgeolekuõiguse alusel. Seetõttu käsitletakse artiklis Läänemerre heidetud keemiarelvade koguseid ja asukohti, nende uputamise põhjuseid ja konteksti, keemiarelvade merre heitmise õiguspärasust, kaldale uhutud või pinnale tõstetud keemiarelvadele kohalduvat õiguslikku reeglistikku ja riikide võimalikku kohustust uputatud keemiarelvad hävitada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse