Menüü

Millal aegub vedaja poolt veolepingu täitmata jätmisest tulenev nõue? Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas 3-2-1-3-09

Autor:
Number 2009/10
Lk 719-721

Kokkuvõte

25. veebruaril 2009 jõudis Riigikohtu lahendini kaupade rahvusvahelist maanteevedu käsitlev kaasus, kus vaieldi vedaja vastutuse ajaliste piiride üle. Autor võtab kriitilise vaatluse alla Riigikohtu seisukoha, mille kohaselt rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) artikkel 32 ei kohaldu riigisisesest õigusest tulenevatele nõuetele, ja seisukoha, et kauba rahvusvahelise autoveo lepingu täitmata jätmisest tulenevale kahju hüvitamise nõudele ei kohaldu ka võlaõigusseaduse § 802 lõikes 1 sätestatud üheaastane aegumistähtaeg ja tuleb kohaldada lepingust tuleneva nõude üldist aegumistähtaega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse