Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal on päevakorrale tõusnud diskussioon veebipäevikute, kommentaariumite ja veebifoorumi pidajate vastutusest. Käesolev artikkel keskendub üldiste isikuõiguste konfliktile väljendusvabaduse õigusega, kitsendades käsitlust veebipäevikute ja -foorumite näitele. Üldisi isikuõigusi iseloomustab asjaolu, et nende rikkumine toob kaasa mittevaralise kahju. Käsitlemist leiab, mis on kaitstavate õiguste ese mittevaralise kahju korral, millised on üldiste isikuõiguste kaitse võimalused ja milline on õigustatud subjektide ring.

Artikkel otsib vastust küsimusele, mis on õigusvastane väljendus ja kuidas kunstiga kui erilises üldistatud vormis väljendusega saab rikkuda teiste isikute üldisi isikuõigusi, kes vastutab õigusvastase väljenduse eest veebipäevikus või -foorumis, mida võtta arvesse rikkumise ulatuse määramisel, kuidas ületada konflikti üldiste põhiõiguste ja väljendusvabaduse vahel eraõiguslikes suhetes (nn väljendusvabaduse kolmikmõju) ning kui see ei ole võimalik, siis milline väljendusvabaduse piiramine on proportsionaalne.

Eesti kohtupraktikas on üldiste isikuõiguste kaitse temaatika alles uus teema. Selles valdkonnas on Euroopa riikidest esiletõstmist vääriv meile lähedase õigussüsteemiga Saksamaa kõrgemate kohtute praktika. Seetõttu keskendub artikkel näidete toomisel Saksa kohtupraktikale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse