Menüü

Kokkuvõte

Eesti on Euroopa Liidu liige olnud juba üle kolme aasta ning praktiseerivate juristide jaoks muutub ka Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu praktika tundmine aina olulisemaks. Tuleb aga arvestada, et Euroopa kohtute tegevust reguleerivate dokumentide eestikeelsetes tõlgetes, millest kohtulahendite eesti keelde tõlkimisel lähtutakse, kasutatakse Eesti menetlusseadustikest erinevaid termineid, või mis on veel segadusseajavam, samu termineid, kuid teises tähenduses või mahus. Seetõttu on lugejal Euroopa kohtute lahendite eestikeelseid tõlkeid lugedes neid terminoloogilisi erisusi vaja teada.

Artikli sissejuhatuses selgitatakse ülevaatlikult keelekasutuse üldiseid reegleid Euroopa Kohtus ja Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus, tuuakse välja tõlkeraskuste peamised põhjused ning seejärel analüüsitakse Euroopa Kohtu kodukorra ja esimese astme kohtu kodukorra menetlusterminite erinevusi võrreldes Eesti Vabariigi menetlusseadustes (tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja halduskohtumenetluse seadustikus) kasutatavatega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse