Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 20 järgi on õigus vabadusele ülim põhiseaduslik väärtus ning seda võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 5 sätestab vabaduse kui õiguse, mis vajab erilist kaitset. Maakohtute ja ringkonnakohtute 2004. aasta teise poolaasta ning 2005. ja 2006. aasta vahistamistega seotud kohtuasjade statistika kohaselt said Eesti õiguskaitseorganid nimetatud ajavahemikul kohtult loa kohtueelses menetluses vahistamist tõkendina kasutada 5393 korral ehk kahtlustatavatega kriminaalasjades keskmiselt 12,8% juhtudel.

Kohtulahendite Infosüsteemi (KIS) andmeid kasutades on artiklis võrreldud ajavahemikul 1. oktoobrist 2006 kuni 31. detsembrini 2006 maakohtute poolt antud vahistamismäärusi ja vahistuse põhjendatuse kontrolli määrusi ning muud vahistamisega seotud kohtupraktikat. Artiklis ei vaadelda ringkonnakohtu määruseid, mis on tehtud maakohtu määruste peale, ega analüüsita esimese astme kohtute määruste tühistamise põhjuseid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse