Menüü

Kokkuvõte

Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning võeti Ülemnõukogu poolt vastu aprillis 1992. Töölepingu seadus sätestab ulatuslikke piiranguid töösuhtepoolte lepinguvabadusele ning seda suuresti seetõttu, et seaduse koostamisel võeti aluseks endisaegne töölepinguregulatsioon, mis oli välja töötatud plaanimajanduse olude jaoks. Senini pole töölepingu seadust märkimisväärselt muudetud. Hetkel käib Riigikogus töölepingu seaduse eelnõu arutelu.

Uue tööõigusregulatsiooni kujundamisel on vajalik arvestada Eesti põhiseaduses toodud nõuete ja suunistega. Põhiseaduses töösuhete ja töölepinguvabaduse kohta sätestatut on oluline mõista, sest igasugune seadusandja poolt kehtestatav regulatsioon peab vastavalt põhiseaduse §-dele 3 ja 11 olema põhiseadusega kooskõlas ning põhiseadusest tulenevaid nõudeid arvestav. Ühtlasi saab põhiseaduse nõudeid teades selgeks, millistel alustel ja põhimõtetel tuleb üks või teine regulatsioon kujundada.

Artiklis käsitletakse esmalt töösuhte- ja ettevõtlusvabaduse põhiseaduslikke aspekte ning põhiseadusest tulenevaid nõudeid tööõigusliku regulatsiooni kujundamisele. Artikli teine osa analüüsib tähtajaliste töölepingute ning töösuhte muutmise regulatsiooni näidete varal töölepingu seaduse ja töölepingu seaduse eelnõus sätestatu kooskõla põhiseadusega. Lõpuks on tehtud järeldused, kas eelnevalt nimetatud regulatsioonid vajaksid põhiseaduse sätte ja mõttega kooskõlla viimiseks muutmist ja täiendamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse